ads
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް: ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގު ހޯދޭނީ ކަޅުބިލަ މަސް ބޭރު ކުރާއިރު ޕްރޮސެސް ކުރެވިގެން ކަމަށް - ފޮޓޯ:ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ
މަހަށް ހަމަ އަގު ހޯދޭނީ ކަޅުބިލަ މަސް ޕްރޮސެސްކޮށް ބޭރު ކުރެވިގެން: ޝިޔާމް
މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގު ހޯދޭނީ ކަޅުބިލަ މަސް ބޭރު ކުރާއިރު ޕްރޮސެސް ކުރެވިގެން ކަމަށް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ އެ މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ މަސްވެރިން ބާނާ މަސް، ކަޅުބިލަ މަހަށް ހަމަ އަގު ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގައި ކަޅުބިލަ މަސް ޕްރޮސެސް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން ދިއުން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުން އެނގުނު ކަމަކީ ކަޅުބިލަ މަސް ރާއްޖޭގައި ޕްރޮސެސް ކުރަން ޖެހޭކަން ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން ޖެހެނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ވާދަވެރިކަން މިހާރު ހުރި ގޮތުންނާ އެކު ވެސް ކަމަށެވެ.

"ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ވާދަވެރިކަން މިހުރި ގޮތުންނާއި އެކީގައި، އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި މަހަށް މި ހޯދަން ބޭނުންވާ އަގު ހޯދުމުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ގަބޫލުކުރެވެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ބާނާ ކަޅުބިލަ މަސް ޕްރޮސެސް ކުރެވިގެން ބޭރު ކުރެވުން އެއީ މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަންދޭން ޖެހޭ ކަންތައް ކަމުގައި،" ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަހަށް ހަމަ އަގު ހޯދުމަށް ބާގެއިން ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުރި ވަރަށް ވުރެ ސްޓޯރޭޖް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމުގަ އެވެ. އެކަން ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރަމުން އަންނަކަން ޝިޔާމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މަސް ކިރާއިރު ރިޖެކްޓްވާ މަހުގެ މިންވަރު މަދު ކުރުމަށާއި ތާޒާކަން މަތީގައި މަސް ބެހެއްޓުމަށް އައިސް ޕްލާންޓާއި ދޯނިފަހަރުގައި ހަރުކުރެވޭ އާރުއެސްޑަބްލިއު ސިސްޓަމްތަކާ އަދި އެހެން ކުރަން ހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް މަސްވެރިންނަށް ލުއި ގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދޭން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް