ads
ރައްޔިތުން މަޖލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު ނާޒިމް
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ދާއިމީ ކޮމެޓީއެއް މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލަނީ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ދާއިމީ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާނެކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އިއްޔެ މަޖިލިސް ހުވާކުރުމަށްފަހު މި ކޮމެޓީ އެކުލަވާލަން ބޭނުންވިކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ނުވީ ގެދޮރުވެރިކަމާބެހޭ އެކި ކަންކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ބެލޭނެ ކޮމެޓީ މިވަގަތު މަޖިލީހުގައި އޮތުމުންކަމަށެވެ. ނާޒިމް އެ އިޝާރާތްކުރެއްވީ އިޖުތިމާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭ ކޮމެޓީއަށެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް ހާއްސަކުރާ ދާއިމީ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާނީ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކުކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އަންނަ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން މި ކޮމެޓި އެކުލަވާލާނެކަމަށްވެސް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ގެދޮރުވެރިކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް އެ ކޮމިޓީއަށް ދިޔައިމަ، އެ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަންކަން ދިރާސާކޮށް، މިދިޔަތަނުގައި މި ދިމާވި މައްސަލަތައް، ގޯތި ދިނުމާއި ގޯތި ހަވާލުނުކުރުމާއި، ފްލެޓް ދިނުމުގައި އެއްބައި ބޭފުޅުން އެބަބުނޭ ބަހާލީއޭ. އަނެއްބައި ބޭފުޅުން އެބަބުނޭ ތިމަންނަމެންނަކީ ޙައްގުވެރިންނޭ. އެހެންވީމަ އެގޮތަށް ކޮމިޓީއަކާ މިކަހަލަ ހައްސާސް މައްސަލައެއް ހަވާލުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބުމަށް އެޅޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ބާރެއް،" ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.20 ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހިންގާ ގަވައިދު އެއްމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައ ނިންމަން މަޖިލީހުން އިއްޔަ ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި އެހާތަނަށް އަމަލުކުރަމުންދާނީ މިދިޔަ ދައުރުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވައިދަށް ކަމަށާއި އާ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް 26 ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ނިންމުމަށްވެސް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރަނީ މަޖިލީހުގެ އާއްމު ކޮމެޓިންނެވެ.  

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް