ads
މައްކާއަށް ހޫނު ގަދަވުނުގެ ސަބަބުން ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ބޭރަށް ނުކުތުން އޮތީ މަނާކޮށްފައި
ހޫނު ގަދަވެ 19 ހައްޖުވެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ
ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަމުން ދިޔަ 19 ހަޖީއަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މަރުވީ ހާޖީންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އުރުންގެ ރައްޔިތުންނެވެ. އެ ގައުމުގެ 14 މީގަކު ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން މަރުވެފައިވާކަމަށް ސައުދީން ބުނެއެވެ. ދެން މަރުވެފައިވަނީ އިރާނަށް ނިސްބަތްވާ 5 މީހެކެވެ. މި 19 މީހުން މަރުވެފައިވަނީ ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ހީޓް ސްޓްރޯކް ޖެހިގެންނެވެ. ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަމުންދިޔަ 17 މީހަކު ގެއްލިގެން އަންނަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 

your imageމައްކާއަށް ހޫނު ގަދަވުނުގެ ސަބަބުން ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ބޭރަށް ނުކުތުން އޮތީ މަނާކޮށްފައި 

މައްކާގައި އިއްޔެ ހޫނުމިން 51.8 ޑިގްރީ ސެލްސިއެސްގައެވެ. އެހެންވެ މީހުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އެގޮތުން ދުވާލުގެ 11:00 ހަވީރު 4 އަކާއި ދެމެދު ޓެންޓްތަކުން ނުނިކުންނަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. 

your imageމައްކާއަށް ހޫނު ގަދަވުނުގެ ސަބަބުން ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ބޭރަށް ނުކުތުން އޮތީ މަނާކޮށްފައި 

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގައި 1.8 މިލިއަން މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވަފެއަވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް