ads
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 4000 ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
ފްލެޓް ދޫކުރުން ލަސްވާތީ ހައުސިންގެ ވެރިން ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
"ގެދޮރުވެރިޔާ" ސްކީމްގެ ދަށުން ކުރީ ސަރުކާރުން ދޫކުރި 4000 ފްލެޓް ދޫކުރުން ލަސްވާތީ އެކަން ހިނގާގޮތް ބަލަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ކޮމެޓީން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ފްލެޓް ލިބުނު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަނާއި ގުޅޭ ކަންކަން ބެލުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ކޮމެޓީންވަނީ މި މައްސަލާގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންގެ އިތުރުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންވެސް އެ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމާފައެވެ. ފްލެޓް މައްސަލާގައި ކޮމެޓީން މީގެ ކުރިން ވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ފްލެޓް ކޮމެޓީގެ ވެރިންވެސް ހާޒިރުކޮށްފައެވެ.

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުން ކަނޑައަޅާ އެ ލިސްޓް ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ލިސްޓަށް ފްލެޓްތައް ދިނުން އޭސީސީން ހުއްޓުވާ ޝަރުތު ހަމަނުވާ މީހުންނަށް ފްލެޓް ދީފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންނަށް ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމަށްވެސް ގެދޮރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ވުޒާރާއަށް އެސީސީން ވަނީ އަންގާފައެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ލިސްޓުތައް އަލުން ބަލާ މުރާޖާކުރަން ނިންމާފައެވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކައި ހާއްސަ ކޮމެޓީއެއްވެސް ވަނީ އެކުލަވާލާ އެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ. 

4000 ފްލެޓްތައް ހައްގުވެރިން ނޫން ބަޔަކަށް ނުދޭނެކަމަށް ގެދޮރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ވަޒީރުު ޑރ. އަލީ ހައިދަރު ދާދި ފަހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ހުޅުމާލެ ފޭޭސް ފޭއްގައި ހަދަމުންދާ 4000 ފްލެޓްްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެެރޭގައިކަމަށްވެސް ވަޒީރު ހައިދަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް