2801
CONFIRMED
14
DEATHS
2302
RECOVERED
🌏13,177,855
INFECTED
🌏7,303,490
RECOVERED
🌏574,793
DEATH
🌏55%
RECOVERY RATE
ބިސްކަޓް ފަޖް----
ސީއެންއެމް ބަދިގެ: ބިސްކަޓް ފަޖް
Share
މިއަދުގެ ސީއެންއެމް ބަދިގޭގައި މިގެނެސްދެނީ ބިސްކަޓް ފަޖް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތެވެ.
Advertisement

  ބޭނުންވާ ތަކެތި: 

  • 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް
  • 250 ގުރާމް ބަޓަރު
  • 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ކޮކޯ
  • 2 ޕެކެޓް މާރީ ބިސްކޯދު
  • 500 ގުރާމް އައިސިން ޝުގާ
  • 2 ބިސް

 ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: 

އެންމެ ފުރަތަމަ މާރީ ބިސްކޯދު ކުދިކޮށް ފުނޑުކޮށްލުމަށް ފަހު ބަހައްޓާށެވެ. އޭގެ ފަހުން ބިހާއި ބަޓަރު ތެއްޔަކަށް އެޅުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން އެއްކޮށްލި ތަކެތީގެ ތެރެއަށް ބިސްކޯދު އެޅުމަށް ފަހު އައިސިން ޝުގާ، އާއި ކޮކޯ ޕައުޑަރު އަދި ވެނީލާ އެސެންސް އެޅުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. 

އެންމެ ފަހު ކަމަކަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ހެޔޮވަރު ސައިޒެއްގެ ޓްރޭއަކަށް އެތަކެތި އެޅުމަށް ފަހު ފިނިކޮށްލުމަށް ފްރިޖުގައި ބަހައްޓާނީ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް