11271
CONFIRMED

DEATHS
10234
RECOVERED
🌏40,729,251
INFECTED
🌏27,846,487
RECOVERED
🌏1,124,027
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ޝާހު އާއި ދިޕިކާ
ޝާހް އާ އެކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް ފަސް ތަރިއެއް!
Share
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ތަރިންގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަރިންގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން ފެނިފައި ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ރަސްގެފާނު ޝާހްރުކް ހާން އާ އެކު އެވެ.
Advertisement

އެގޮތުން ޝާހް އާއި އެކު ފިލްމު އޯމް ޝާންތި އޯމް އިން ބޮލީވުޑް އަށް ތައާރަފްވި ދިޕިކާ ޕަޑުކޮން އަކީ މިހާރު ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ތަރިއެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ ދިޕިކާ އަށް ވަނީ އެއަހަރު "ބެސްޓް ޑެބިއު ފިލްމްފެއާ އެވޯޑް" ވެސް ލިބިފަ އެވެ.

your imageދިޕިކާ އާއި ޝާހު

އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ވެސް ބޮލީވުޑުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިގެން ދިޔައި ޝާހް އާ އެކުއެވެ. ފިލްމު ރަބް ނޭ ބަނާ ދީ ޖޯޅީ އިން 2008 ވަނަ އަހަރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފްވި އަނުޝްކާ ވަނީ އޭނާގެ މޮޅު އެކްޓިން އިން ގިނަ ބައެއްގެ ހިތްތައް ފަތަހަކޮށްފަ އެވެ. 

your imageޝާހު އާއި އަނުޝްކާ 

މީގެ 22 އަހަރު ކުރިން، 1998 ވަނަ އަހަރު ބޮލީވުޑް އަށް ތައާރަފްވި ޕްރިތީ ޒިންތާގެ ފުރަތަމަ ފެނުލުންވެސް ފެނިފައި ވަނީ ޝާހް އާ އެކު އެވެ. ދިލް ސޭ ފިލްމުގެ ލީޑް ރޯލުން ޕްރިތީ ފެނިގެން ނުދިޔަ ނަމަވެސް އޭނާ އެފިލްމުގައި ކުޅުނު ރޯލު ވަނީ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުގޮސްފަ އެވެ. 

your imageޝާހް އާއި ޕްރިތީ 

ޝިލްޕާ ޝެޓީ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފްވެފައި ވަނީ ޝާހުގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު ބާޒީގަރުން ނެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އޭނާ އަންނަނީ ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ކުޅެމުންނެވެ. 

your imageޝިލްޕާ އާއި ޝާހު 

މީގެ 23 އަހަރު ކުރިން، 1997 ވަނަ އަހަރު ބޮލީވުޑް އަށް ތައާރަފްވި މަހިމާ ޗޯދްރީ ގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުންވެސް ފެނިފައި ވަނީ ޝާހު އާ އެކު އެވެ. އެ އަހަރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީ އެއް ހޯދި ފިލްމު ޕަރްދޭސް އިން މަހިމާ އަށް ވަނީ ބެސްޓް ޑެބިއު ފިލްމު އެވޯޑް ވެސް ލިބިފައެވެ. މަހިމާ އާއި ޝަހުގެ ޖޯޑަކީ އޭރު ބޮލީވުޑްގައި ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ހޯދައިފައިވާ ޖޯޑެކެވެ. 

your imageޝާހު އާއި މަހިމާ 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް