ގުރައިދޫ ބަޔަކު ކޮންނަ ބޯޓު ދަމަނީ
ތުނޑި ކޮންނާތީ ގުރައިދޫ ބަޔަކު ބޯޓުގައި ވާ ޖަހަައި ދަމައިފި!
Share
ކ. ގުރައިދޫގެ ތުނޑީކޮޅާއި ދިމާލުން ކޮނެ ފަސްނަގާތީ އެރަށު ބަޔަކު ނުކުމެ ކޮންނަ ބޯޓުގައި ވާ ޖަހައި ދަމަައިފިއެވެ.
Advertisement

އެރަށު ރައްޔިތުން ނުކުމެ ވާ ޖަހައި ދަމާފައިވަނީ އެ ރަށާއި ޖެހިގެން އޮންނަ ކަނޑޫމާ ރިސޯޓްގެ ބޯޓެއްގައިކަމަށް އެ ރަށު މީހަކު ބުންޏެވެ.  

ނަމަވެސް އެ ކަމާ ގުޅިގެން ކަނޑޫމާ ރިސޯޓުގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭގޮތްނުވެފައެވެ.

"އީޕީއޭއިން ވެސް އަޅައެއް ނުލާ މިކަމަކާ. ރަށުގެ ވެލިގަނޑު ކޮނެލައިގެން ގެންދާއިރު ވެސް އީޕީއޭއަށް ވާކަމެއް ނެތް،" 

އެރަށު މީހުން ބޯޓުގައި ވާ ޖަހައިގެން ދަމާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއްވެސް ވަނީ އާންމުވެފައެވެ.

އެވީޑިއޯގައި ވާހަކަ ދައްކާ މީހާވެސް ބުނަނީ ތުނޑީކޮޅުން ވެލި ނަގާ މައްސަލައަކީ އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ވެސް އަދި އީޕީއޭއަށް ވެސް ހައްލު ނުކުރެވުނު މައްސަލައެކެވެ.  

 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް