11391
CONFIRMED

DEATHS
10428
RECOVERED
🌏42,148,875
INFECTED
🌏28,484,306
RECOVERED
🌏1,143,495
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މިނިސްޓަރު އަސްލަމަށް ރުހުން ހޯދަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
Share
ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ އެއްކޮށްލައި އުފެއްދި، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓްރީއަށް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އައްޔަނުކުރުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.
Advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިނިސްޓަރު އަސްލަމަށް ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވި އެ މައްސަލަ ވަނީ މާދަމާ ހެނދުނު 9:00 ގައި ފަށައި ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފަ އެވެ.

ޕްލޭނިން، ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް އައްޔަން ކުރެއްވީ މިއަދެވެ. އެގޮތުން އަސްލަމަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވުމާއި ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަނީ މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. 

މިސަރުކާރުގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ ދެ މިނިސްޓްރީ އެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުން އައި އިރު ހައުސިން މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވީ އައިމިނަތު އާތިފާ އެވެ. އަދި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވީ އަސްލަމް އެވެ. 

އާތިފާ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އުވާލައްވައި، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

އެއާއެކު ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ޕްލޭނިން، ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުވެ، ތަނުގެ މުވައްޒަފުން ވެސް އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް