11505
CONFIRMED

DEATHS
10524
RECOVERED
🌏42,562,830
INFECTED
🌏28,700,990
RECOVERED
🌏1,149,202
DEATH
🌏67%
RECOVERY RATE
ޝޭހް އިލްޔާސް ހުސެއިން
ފާޑު ފާޑުގެ ގާނޫނު ހެދިޔަސް އިސްލާމީ ދަންމަރު ނިއްވައެއް ނުލެވޭނެ: އިލްޔާސް
Share
އިސްލާމްދީނުގައި ބަޔާންކުރާ އިންސާނީ ހައްގުތައް ގަބޫލުނުކޮށް ފާޑު ފާޑުގެ ގާނޫނޫ ހެދިކަމުގައި ވިޔަސް ރާއްޖޭން އިސްލާމްދީނުގެ ދަންމަރު ނިއްވާ ނުލެވޭނެކަމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިލްޔާސް ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ހައްގުތަކަށް ކަށަވަރު ނުކުރެވޭކަމަށާއި އިސްލާމް ދީނަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ދީނެއްކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަ ތަކަށް ރައްދު ދެއްވާ ސީއެންއެމް އިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޝޭހް އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ އިސްލާމް ދީނަކީ އެންމެގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ދީނެއްކަމަށާއި ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރުމުން ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިސްލާމް ދީނަކީ ހަރުކަށި ދީނެއް ނޫންކަމަށް ވެސް އިލްޔާސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. 

ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފެނިގެންދަނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ނުވާކަމަށް ވާހަކަ ދައްކާ އެ ހައްގު ހޯދައި ދިނުމަށްކަމަށް ބުނެ އަމިއްލަ ގާނޫނު ހަދަމުން އަންނަ ތަންކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވި އެވެ. 

" ބައެއް މީހުން ތިމަންނަ ގަބޫލުކުރަނީ އިސްލާންދީނޭ ބުނެފަ، އިސްލާންދީނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިންސާނީ ހައްގުތައް ގަބޫލުނުކޮށްފަ ފާޑު ފާޑުގެ ގާނޫނުތައް ހަދައިގެން އިސްލާންދީނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ފުނޑާލަން މަސައްކަތް ކުރަނީ. އެހެންވީމަ މިކަން ނުކުރެވޭނެ. މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ގަނޑު އެ ގަންނަނީ،" ޝެއިހް އިލްޔާސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އިންސާނުންނަށް އިންސާނުންގެ ލަގަބު ދިނީ އިސްލާމްދީނުން ކަމަށާއި އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ހައްގު ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ މިންވަރަށް އެހެން ދީނަކުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އިސްލާމްދީނުގައި ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ މިންވަރަށް އިންސާނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އުފައްދާފައިވާ ޖަމިއްޔާތަކަށް ވެސް އެކަން ކަށަވަރު ނުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވި އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް