13106
CONFIRMED

DEATHS
12154
RECOVERED
🌏65,220,557
INFECTED
🌏41,931,987
RECOVERED
🌏1,506,251
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ތަރުކާރީ
"ވެޖިޓޭރިއަން" އަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ ބަރުދަން ލުއިވާނެކަން ޔަގީންވޭތަ؟
Share
ބަރުދަން ލުއި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ "ޑައިޓް" ތަކުގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަރުކާރީ ކެއުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ކުރާ ކަމެކެވެ. އަދި ހަމަ އެކަނި ތަރުކާރީ ކާ ނަމަ ބަރުދަން ވަގުތުން ލުއިވާން ފަށާނެ ކަމަށް މީހުން ގަބޫލު ކުރެ އެވެ. މިގޮތަށް ގަބޫލުކޮށް "ވެޖިޓޭރިއަނުން" ނަށް ބަދަލުވާ މީހުންވެސް އުޅެ އެވެ.
Advertisement

އެހެން ނަމަވެސް ވެޖިޓޭރިއަން އަކަށް ވުމުން މީހާގެ ބަރުދަން ލުއިވާނެ ކަން އެއީ ޔަގީން ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވ އެވެ. ސަބަބަކީ ކޭކާ، ބިސްކޯދާ މެޓާ ފަދަ ތަކެއްޗަކީވެސް ހަމަ ވެޖިޓޭރިއަން ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗެވެ. މިތަކެއްޗަކީ ހަމަގައިމުވެސް މީހާގެ ބަރުދަން ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ބަދަލުގައި މީހާ އިތުރަށް ބަރުދަން އިތުރު ކުރުމަށް އެހީވެދޭ ތަކެއްޗެވެ.

ތަރުކާރީ ކައިގެން ހިކެން ބޭނުން ނަމަ، ނުވަތަ ބަރުދަން ލުއިކުރަން ބޭނުން ނަމަ، ބެލެންސްޑް ޑައިޓެއް ގެންގުޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ދުރުވުމުން، އެ ބާވަތްތަކުން ލިބޭ ޕްރޮޓީންސް ފަދަ ބާވަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތަށް ކެއުން ބައްޓަން ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

އެގޮތުން ބީންސް އާއި ބަދަން އަދި ސޯއީ ބީން އަކީ ޕްރޮޓިންގެ މާއްދާ ހިމެނޭ ތަކެއްޗެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ހިކެން ބޭނުން ނަމަ، ކެއުމުގެ ޕޯޝަން އަށާއި ކެލޮރީ އިންޓޭކަށް ބެލުމަކީވެސް މުހިންމުކަމެ ކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް