4769
CONFIRMED

DEATHS
2755
RECOVERED
🌏19,381,455
INFECTED
🌏11,741,100
RECOVERED
🌏721,409
DEATH
🌏61%
RECOVERY RATE
ފޮޓޯ: ކޭއެފްސީ
ކޭއެފްސީގެ ލިޕްސްޓިކް: ޗާލު އަދި މީރު!
Share
މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ ލިޕްސްޓިކް ދުވަސް އަދި ގައުމީ ޗިކަން ވިންގް ޑޭ އަށް ވުމާއެކު އެކަންތައް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކޭއެފްސީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ހޮޓް ވިންގްސްގެ ރަހަ ހުންނަ ލިޕްސްޓިކް އެއް ނެރެފިއެވެ.
Advertisement

"ބަކެޓް ރެޑް ނޯ:11" ގެ ނަމުގައި ކޭއެފްސީން ތައާރަފްކުރި އެ ލިޕްސްޓިކަކީ ކޭއެފްސީގެ ކުކުޅު ތައްޔާރުކޮށްފައި އަޅާ ބަކެޓުތަކާއި ގުޅުވައިގެން ދެވުނު ނަމެއް ކަމަށް ވެ އެވެ.

އެ ލިޕްސްޓިކް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ކޭއެފްސީގެ ހޮޓް ވިންގްސް އަދި ޗިލީ އޮއިލް ގެ ރަހަ ހިމެނޭ ގޮތަށް ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ލިމިޓަޑް އެޑީޝަން އެ ލިޕްސްޓިކް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހުންނާނެ ގޮތަށް ކަމަށް އެ ބްރޭންޑުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީރު އަދި އަށް ގަޑިއިރުގެ ވަގުތަކަށް ހުންނާނެ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެ ލިޕްސްޓިކް އުނގުޅައިގެން ކެއުމުން ލިޕްސްޓިކް މުޅި އަނގަމަތީގައި ނޫންގުޅޭނެ ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

your imageފޮޓޯ: ކޭއެފްސީ

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް