13070
CONFIRMED

DEATHS
12001
RECOVERED
🌏64,508,175
INFECTED
🌏41,492,849
RECOVERED
🌏1,492,989
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ބީޓީއެސް ބޭންޑް
ބީޓީއެސް، ފޭނުންނަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް
Share
ސައުތު ކޮރިއެން ބޯއި ބޭންޑެއް ކަމަށްވާ މަޝްހޫރު ބީޓީއެސް، އެމީހުން މިފަހަރު ނެރޭ ލަވައިގެ ނަމާއި ލަވަ ރިލީސް ކުރާނެ ތާރީހު އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

މި ލަވަ މިމަހުގެ 21 ގައި ނެރޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ވާއިރު މިފަހަރު ނެރޭ ލަވައިގެ ނަމަކީ "ޑައިނަމައިޓް" ކަމަށް އެ ބޭންޑުން ބުނެއެވެ. 

މިކަން ޔަގީން ކޮށްދީފައިވަނީ ސައިތު ކޮރިއަން ލޭބަލް ބިގް ހިޓް އެންޓަޓެއިންމެންޓް އިން ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގަ އެވެ.

ބިގް ހިޓް އެންޓަޓެއިންމެންޓް އިން މި ހަބަރު ހިއްސަ ކޮށްފައިވަނީ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ބީޓީއެސް ލޯގޯ ޖަހާފައިވާ ޕޯސްޓަރަކާ އެކު އެވެ. އޭގެ މަތީގައި އެކި ކުލަތަކުން "ޑައިނަމައިޓް" ޖަހާފައިވާއިރު ތިރީގައި "އޯގަސްޓް 21 ގައި އަންނަނީ" ޖަހާފައިވެއެވެ.

ބީޓީއެސް އަކީ ދިވެހި ޒުވާން އަންހެން ކުދިންގެ މެދުުގައިވެސް ވަރަށް މަޝްހޫރު ކޮރިއަން ޕޮޕް ބޭންޑެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ބީޓީއެސްގެ އެތައް މިލިއަން ފޮލޯވަރުންނެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އުޅުއެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް