ހައިކޯޓް: މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ މައްސަލަ ދަނީ ބަލަމުން--
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެން ހައިކޯޓުގެ އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފު ވަކިކުރަނީ
Share
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެން ހައިކޯޓުގެ އިދާރީ އެންމެ އިސްވެރިޔާ، ސީނިޔަ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު މުނާ މުހައްމަދު މަގާމުން ވަކިކުރަން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ނޯޓިސް ދީފިއެވެ.
Advertisement

ހައިކޯޓުގެ ސީނިޔަ ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު މުނާ މުހައްމަދުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެން އޭނާއަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ނޯޓިސްދީ، އެކަން މިހާރުވަނީ ހައިކޯޓަށްވެސް އަންގާފައެވެ. ހުސްވި ހަފުތާ ތެރޭ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެކަން އަންގައި ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ މުނާ މުހައްމަދުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަން ކުރި އިރު، ހަތް ދިހަ އިންސައްތަ ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މުނާ މުހައްމަދުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަން ކުރިއިރު، ހަތްދިހަ އިންސައްތައަށްވުރެ ދަށުން އޭނާއަށް މާކުސް ލިބިފައިވާތީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޭނާ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން ނިންމައި އެކަން އޭނާއަށްވާނީ އަންގާފައެވެ.

މުނާ މުހައްމަދު މަގާމުން ވަކިކުރަން ނިންމައި އޭނާއަށް ނޯޓިސް ދީފައިވާއިރު، ހައިކޯޓުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި ގުޅޭ ސީރިޔަސް މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންވެސް އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލަމުން އަންނަނީ ހައިކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ނުރުހުމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލު ކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެކެވެ.

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެން ހައިކޯޓުގެ އިދާރީ އެންމެ އިސްވެރިޔާ މުނާ މުހައްމަދު މަގާމުން ވަކިކުރަން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ހުންނެވީ ސީރިޔަސް ސުލޫކީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް