11232
CONFIRMED

DEATHS
10200
RECOVERED
🌏40,348,737
INFECTED
🌏27,628,198
RECOVERED
🌏1,117,572
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ބީއެމްއެލް އޭޓީއެމް-- ފޮޓޯ: އަވަސް
އެކައުންޓުން އިތުރަށް ކެނޑުނު ފައިސާ ޖަމާކޮށްދީފި
Share
ކަސްޓަމަރުން ހަދާފައިވާ ޓްރާންސެކްޝަން އެކައުންޓުން ދެފަހަރަށް ފައިސާ ކެނޑި ދިމާވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ކެނޑުނު ފައިސާ މިހާރު އަލުން އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އިއްޔެ ބީއެމްއެލްގެ ބައެއް ކަސްޓަމަރުން ވަނީ އެކައުންޓުން ދެފަހަރަށް ފައިސާ ކެނޑެމުންދާ މައްސަލަ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ބޭންކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. 

އެކަމާއި ގުޅިގެން ބޭންކުން ވަނީ ޑެބިޓް ކާޑުން ބޭންކުގެ ބައެއް ކަސްޓަމަރުން ހަދާފައިވާ ޓްރާންސެކްޝަން އެކައުންޓުން ދެފަހަރަށް ފައިސާ ކެނޑިފައިވާކަން ބޭންކަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ދިމާވި ސަބަބު ވެސް ހޯދިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. 

ބީއެމްއެލުން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، މިހާރު އިތުރަށް ކެނޑުނު ފައިސާ ވެސް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދިމާވި އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވެސް ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކެތްތެރިކަަމަށް ވެސް އެ ބޭންކުން ޝުކުރު އަދާކުރެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް