11391
CONFIRMED

DEATHS
10428
RECOVERED
🌏42,148,875
INFECTED
🌏28,484,306
RECOVERED
🌏1,143,495
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ޗާގޮސް އާކިޕެލަގޯ ސަރަހައްދަށް އައި ބިންހެލުން--
ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ: މެޓް
Share
އައްޑޫސިޓީ އާއި 492 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން އައި ބިންހެލުމުގެ އަަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރި ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

ރާއްޖެ ގަޑިން ރޭ 10:24 ގައި އައްޑޫސިޓީ އާއި 492 ކިލޯމީޓަރު ދުރުންއައި އެބިންހެލުމުގެ ބާރު މިނުގައި 6.2 މެގްނިޓިއުޑް ހުރި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޖިއޮލަޖިކަލް ސާވޭ ވެބްސައިޓްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ. 

މިކަމާއި ގުޅިގެން މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށެވެ. މެޓް އިން ބުނީ ޗާގޮސް އާކިޕެލަގޯ ސަރަހައްދަށް އައި އެ ބިންހެލުން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވަނީ ކަނޑުގެ 10 ކިލޯމީޓަރު އަޑިން 5.8 ރެކްޓާސްގެ ބާރުމިނުގައި އައްޑޫ ސިޓީއާއި 492 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް