11316
CONFIRMED

DEATHS
10284
RECOVERED
🌏41,171,337
INFECTED
🌏28,040,056
RECOVERED
🌏1,130,606
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ކިމް އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކާންޔޭ--
ކިމް ކާޑޭޝިއަން ހޯމް ޑެކޯ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް
Share
ކިމް ކާޑޭޝިއަންގެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހޯމް ޑެކޯ ނުވަތަ ގޭތެރެ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި އިންވެސްޓުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ކީޕިން އަޕް ވިތް ދަ ކާޑޭޝިއަންސް ރިއެލިޓީ ޝޯއިން މަގްބޫލުކަން ހޯދި 39 އަހަރުގެ ކިމް ވަނީ އޭނާ އާއި ފިރިމީހާ ކާންޔޭ ވެސްޓުގެ ގެ، ކޭކޭޑަބްލިއު ހޯމްގެ ނަމުން މަސައްކަތް ފަށާފަ އެވެ. 

އެގޮތުން ހޯމް ޑެކޯ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ގޭގައި ގެންގުޅޭ އެކި ސާމާނު ހިމެނެ އެވެ. މި ތަކެތި ވިއްކާނީ ރީޓެއިލް ފިހާރަތަކުގައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. 

ޕީޕަލް މެގެޒިން އިން ބުނާ ގޮތުގައި ކޭކޭޑަބްލިއު ހޯމުގެ ޕްރޮޑަކްޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހަދިޔާ އާއި، މާޗަންޑައިޒް، ބާތް އަދި ޝަވާ ސާމާނު، ބެޑްރޫމް ސާމާނު އަދި ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ އެހެން ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ.

މި ވިޔަފާރި ފެށިކަން ކިމް އަދި ރަސްމީކޮށް އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ. މިހާރު ވެސް އޭނާ ދަނީ ކޭކޭޑަބްލިއު ބިޔުޓީ އަދި ސްކިމްސްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިތައް ހިންގަމުންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް