11567
CONFIRMED

DEATHS
10652
RECOVERED
🌏43,907,193
INFECTED
🌏29,731,128
RECOVERED
🌏1,166,240
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
މަލައިކާ އަދި އަރުޖުން--
އަރުޖުންއަށް ފަހު އޭނަގެ ލޯބިވެރިޔާ މަލައިކާ ވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް
Share
އިންސްޓަގްރާމު މެދުވެރިކޮށް ސަޕޯޓަރުންނަށް އަރުޖުން ވަނީ އޭނަ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އިއްޔެ އަންގާފައެވެ.
Advertisement

އަދި ޑޮކްޓަރުންނާއި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ގޭގައި އައިސޮލޭޓްވެފައިވާ ކަމަށް އޭނަ ބުނެފައިވަނިކޮށް މިހާރު އޭނަގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މަލައިކާ އަރޯރާ ވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތައް މިވަނީ ބުނަން ފަށާފައެވެ.

މިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެމުން މަލައިކާގެ ކޮއްކޮ ބުނެފައި ވަނީ މަލައިކާ މިހާރު ވަނީ އައިސޮލޭޓް ވެފައި ކަމަށާއި ސިއްހީ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަންތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. 

ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު މަލައިކާ ހަމަކުރަނީ ގޭގައި ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަރުޖުން ވެސް ކަަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަކުރާނީ ގޭގައި ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އަރުޖުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އައިސޮލޭޓް ވެފައިވާއިރު މީގެ ކުރިން އަރްޖުންގެ ބައްޕަގެ ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ބަޔަކު ވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެ އެވެ. އަދި ބޮލީވުޑް ތަރިންގެ ތެރެއިން އަމީތާބު ބައްޗަން އާއި އައިޝްވާރިޔާ އަދި އަބީޝޭކް ފަދަ ތަރިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް