11271
CONFIRMED

DEATHS
10234
RECOVERED
🌏40,729,251
INFECTED
🌏27,846,487
RECOVERED
🌏1,124,027
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ރާއްޖޭގައި ގިނަ--
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ 103 މައްސަލަ އޮގަސްޓް މަހު ހުށަހަޅާފައިވޭ
Share
މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުން ދައްކައިފި އެވެ.
Advertisement

ކޮންމެ މަހަކު ވެސް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އާއްމު ކުރާ ތަފާސްހިސާބުގައި އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނަނީ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަ އެވެ. 

އެގޮތުން އޮގަސްޓް މަހު ހުށަހެޅި 184 މައްސަލައިގެ ތެރެއިން 103 މައްސަލައަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކެވެ. އެއީ މައްސަލަތަކުގެ 55.9 ޕަސަންޓެވެ. 

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ:

  • ޖުމްލަ 103 މައްސަލަ  
  • ޖިންސީ ހާނިއްކައިގެ 36 މައްސަލަ 
  • އިހުމާލުވުމުގެ 24 މައްސަލަ
  • ޖިސްމާނީ ހާނިއްކައިގެ 20 މައްސަލަ 
  • ނަފްސާނީ ހާނިއްކައިގެ އަށް މައްސަލަ 
  • ފުރައްސާރައިގެ ޝިކާރައަކަށްވުމުގެ ފަސް މައްސަލަ
  • ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލެއް ކުރާތަން ކުއްޖަކަށް ދެއްކުން ނުވަތަ ފެނުމުގެ ހަތް މައްސަލަ 
  • އެހެން ކުދިންގެ ފަރާތުން އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ގަނާ ލިބުމުގެ ތިން މައްސަލަ

އޭގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ އަހުލާގާ ގުޅުން ހުރި ނުވަ މައްސަލައެއް ވެސް އޮގަސްޓް މަހު ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގެއިން ނިކުމެގެން ދިއުމުގެ ތިން މައްސަލަ އަދި ސްކޫލަށް ދާން ބޭނުންނުވުމުގެ ތިން މައްސަލަ ހިމެނެ އެވެ.

މިދިޔަ މަހު ވަނީ އެކި ބާވަތުގެ ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ހަތަރު މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާއި މާރާމާރީގެ މައްސަލައެއް ހިމެނެ އެވެ. ހައްގުތަކުން ކުޑަކުދިން މަހްރޫމް ކުރުމުގެ ދެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ތައުލީމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ މައްސަލައެއް ހިމެނެ އެވެ. 

އާއިލީ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި 16 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވެއެވެ. އެއީ ކުދިންނާ ބައްދަލު ނުކުރެވޭ 10 މައްސަލަ، ކުދިން ބެލުމާ ގުޅުން ހުރި ފަސް މައްސަލަ، އަދި ދަރިންނަށް ހަރަދު ދިނުމުގެ އެއް މައްސަލަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް