11232
CONFIRMED

DEATHS
10200
RECOVERED
🌏39,899,915
INFECTED
🌏27,421,217
RECOVERED
🌏1,112,599
DEATH
🌏69%
RECOVERY RATE
ޔޫއެންއޯޑީސީގެ ފަރާތުން ޖަޕާން ސަރުކާރުން ފަންޑުކޮށް ކަސްޓަމްސްއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން
ޔޫއެންއޯޑީސީގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ބައެއް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި
Share
ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތި އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެގޮތުން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީގެ) ފަރާތުން އެ މަސައްކަަތައް ބޭނުން ވާނެ ބައެއް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ޔޫއެންއޯޑީސީގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހަދިޔާ ކުރިތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އުޅަނދުފަހަރު ބަލައިފާސްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ޒަމާނީ އާލާތްތަކާއި، ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާނެ ސާމާނާއި، އަދި އެ މަސައްކަތުގައި ހިފާގެންގުޅޭ އާލާތްތައް ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.

your imageބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

އެތަކެއްޗަކީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތި އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޔޫއެންއޯޑީސީގެ ފަރާތުން ޖަޕާން ސަރުކާރުން ފަންޑުކޮށް ކަސްޓަމްސްއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ތަކެތިކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެ އެވެ.

އެތަކެތި ހަދިޔާކުރުމަށް ކަސްޓްމަސްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން އެ އެހީއާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް