11505
CONFIRMED

DEATHS
10524
RECOVERED
🌏42,562,830
INFECTED
🌏28,700,990
RECOVERED
🌏1,149,202
DEATH
🌏67%
RECOVERY RATE
މޯލްޑިވް ގޭހުން ކުރިން ބޭއްވި ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: މޯލްޑިވް ގޭސް
މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ބަދިގެ ސްޓޮކް އެއްކޮށް ވިއްކާލަނީ
Share
މޯލްޑިވްސް ގޭސް އިން ވިއްކާ ބަދިގެ ސާމާނުގެ ސްޓޮކް އެއްކޮށް އެއް ފަހަރާ ގަންނާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އެ ކުންފުނީގެ އިއުލާނުގައި ވަނީ މި ވަގުތު ހުރި ބަދިގެ ސާމާނުގެ ސްޓޮކް ހުސްކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. 

އެ ސްޓޮކް ގަންނަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ޔުނިޓުގައި މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް މާދަމާ އޮންނާނެ އެވެ. 

ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެތަނަށް ގޮސް މައުލޫމާތު ސާފު ކުރަން ޖެހޭއިރު ސްޓޮކްގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓު އެ ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާ ކުރާނެ އެވެ.

އެ ސްޓޮކް ގަންނަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަގު ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ އޮކްޓޯބަރު 8 ގެ ކުރިންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް