ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ އެމްޑީން ރިސޯޓުން ފަރިއްކުޅުވުމަށްފަހު ބިލު ނުދައްކާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
Share
ބައެއް ސަރުކާރު ކުންފުނި ތަކުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުން ރިސޯޓްތަކަށް ގޮސް ފަރިއްކުޅުވުމަށްފަހު ބިލް ނުދައްކާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.
Advertisement

ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މި ބިލަކީ ސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް ކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކަންކަން ހިނގާކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. 

ބޮންޑޭ ވަނީ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ އިސްފަރާތްތައް ރިސޯޓްތަކަށް ގޮސް ފަރިއްކުޅުވުމަށްފަހު ނުވަތަ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު ބިލް ނުދައްކާ އަންނަކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ. 

"ތަންކޮޅެއް ޑިސިޕްލިން ވާން އެބަޖެހޭ" ބޮންޑޭ ވިދާޅުވި އެވެ. 

ބޮންޑޭ ވިދާޅުވީ މިބިލްގައި ހަދިޔާގެގޮތުގައި ލިބޭ އެއްޗިއްސާއި އެކަށީގެންނުވާ ޑިސްކައުންޓާ މިފަދަ ކަންކަމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.  މީގެ އިތުރުން ބޮންޑޭ ވަނީ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ އެމްޑީން ވަގުތު އީމެއިންތައް ހަދައިގެން އަމިއްލަޔަށް ކޯޓޭޝަންތައް ނަގާ އެ ކޯޓޭޝަންތައް އެޕްރޫވް ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ. 

ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުގައިވަނީ އާމްދަނީއާ ނުބައްދަލު މުއްސަނދިކަމެއް ހޯދުމާއި ރިޝްވަތަށް އެދުމާއި، ރިޝްވަތުގައި ހިފުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށެވެ. 

50%
ކަމުގޮސްފި
25%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
25%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް