11316
CONFIRMED

DEATHS
10284
RECOVERED
🌏41,171,337
INFECTED
🌏28,040,056
RECOVERED
🌏1,130,606
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އަރުމޭނިއާ، އަޒަރުބައިޖާން، ނަގޯނޯ-ކަރަބަހް ސަރަހައްދު
ޔުނިސެފުން ނަގޯނޯ-ކަރަބަހް މައްސަލަ ކުށްވެރިކޮށްފި
Share
ނަގޯނޯ-ކަރަބަހްގެ މައްސަލައިގައި އަރުމޭނިއާ އާއި އަޒަރުބައިޖާންގެ ދެމެދުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުން އދ ގެ ޔުނިސެފުން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

އެ ހަމަނުޖެހުން ކުށްވެރިކޮށް އިއްޔެ ޔުނިސެފުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ހަމަލާތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ކުޑަކުދިންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުޑަކުދިން ޒަހަމްވާ އަދަދު އިތުރުވުމާއި، އެ ކުދިންގެ އާއިލާތަކަށްވެސް ނަފްސާނީގޮތުން ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ގައުމުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އަދި ޔުނިސެފުން ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރަޝިއާ މެދުވެރިއަކަށްވެ ހުރެ އެކުލަވާލާފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އިހްތިރާމްކުރުމަށް އަރުމޭނިއާ އާއި އަޒަރުބައިޖާންގެ އިސްވެރިންނަށް ގޮވާލައިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ގޮވާލައި، އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުން ކަމަށް ޔުނިސެފްގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ދާދިފަހުން އަރުމޭނިއާ އާއި އަޒަރުބައިޖާނުން ވަނީ ނަގޯނޯ-ކަރްބަހްގެ މައްސަލައިގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް