13070
CONFIRMED

DEATHS
12001
RECOVERED
🌏64,508,175
INFECTED
🌏41,492,849
RECOVERED
🌏1,492,989
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ-- ފޮޓޯ: ސަން
ސަފާރީގެ ރޭޕްގެ ވާހަކަތަކާއެކު އިމްރާން ހޫނު ފެނަށް!
Share
މީގެ ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަސްކުރިން ދިވެހިންގެ ލޭ ކައްކުވާލީ ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާ އަންހެނަކު "ރޭޕް" ކުރި ކަމަށް ބުނާ ދެ މީހަކު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ. ރޭޕްގެ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެ މައްސަލަ ތިލަވެގެން އައި ނަމަވެސް ފުލުހުން ވަނީ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަނީ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަށް އަޑުތައް ފެތުރެމުން އަންނައިރު އަންހެން މީހާއަށް އިންޒާރުތަކެއް ލިބި އޭނާ ބަޔާން ބަދަލުކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެއް ވެސް އިވުނެވެ. މިކަމަށް މަސްތަކެއް ފާއިތުވެފައިވަނިކޮށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ދެެއްކެވި ވާހަކަތަކަކުން ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް މިވަނީ މޮޅިވެރިކަން ގެނެވާފަ އެވެ.
Advertisement

ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކަކީ ވަރަށް ކުޑަކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދޭހަވާގޮތަށް މިނިސްޓަރު އިމްރާން މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ވިދާޅުވީ އެއީ މަގުމަތީގައި އެފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވިޔަސް މީހަކަށް މާބޮޑަށް ނޭނގޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. 

“އެކަމަކީ އާއްމު ޕަބްލިކް ތަނެއްގައި ހުރެފަވެސް ކޮށްލެވޭވަރު ކަމެއް އަދި ކުރީމަ ކަމެއް ކުރިކަންވެސް ނޭނގޭކަހަލަ ކަމެކޭ އިނގޭތޯ ހިނގާފަމިއޮތީ. އެކަން ރިޕޯޓް ކުރެވިގެން އައިއިރު އޭނަގެ ބަޔާންވެސް އެކި ގޮތްގޮތައް އެކިފަހަރުމަތިން ބަދަލުވެ، އޭތި ނޫސްތަކަށް އައި ގޮތާ މިހުރިހާ އެއްޗަކަށް ބެލީމަ އަސްލުގަ މީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަގީގަތާ ހިލާފްވާހަކައެއް ދެކެވުނީ” މިނިސްޓަރު އިމްރާން ރޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިފަދަ ގޮތަކަށް މުޖުތަމައުގައި އެތައް ބަޔަކަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ބޮޑު ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވާހަކަ ދެއްކެވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ އެތައް ބަޔަކު ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. 

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާލިޔަސް މިކަމަކީ އެތައް ކުޑަކުދިންނެއް، އެކަމުގެ ޝިކާރައަކަށް ކޮންމެ މަހަކު ވަމުން އަންނަ މައްސަލައެއްކަން އެނގެން އޮތްއިރު އެފަދަ އިސް މަގާމެއްގައި ހުންނަވާ، މިއީ ރަށު ތެރޭގައި މީހުން ދައްކާ ވަރަށް ވުރެ ކުޑަ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވުމަކީ ޖިންސީ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެ އިންސާފަށް އުއްމީދުކުރާ ކުދިންނަށް ވެސް މާޔޫސްކަން ގެނުވާނެ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް މީހުން ދެކެ އެވެ. 

ކޮންމެއަކަސް، މިނިސްޓަރުގެ މިވާހަކައާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި އެ މައްސަލަ ބަލައި މިނިސްޓަރު އިމްރާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ބަލައިދިނުމަށް، ވިކްޓަމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން މިއަދު ވަނީ އެދިފަ އެވެ. 

ކެންޔާގެ އަންހެންމީހާގެ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވަކީލް ނޫރުބާން ފަހުމީ އަދި ހައްވާ ޝަފީއާ ރިޟާ ސޮއިކޮށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ، މިނިސްޓަރު އިމްރާން ދެއްކަވާފައިވާ ވާހަކަތައް ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ. 

އަދި ވިކްޓަމް މަރާނެ ކަމުގެ ބިރު ދައްކާއި، "ޖިންސީ ގުނަވަނުގައި ދަމައި ހިފައިގަނެ، އެފަރާތަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރި ފަރާތުގެ ޖިންސީ ގުނަވަނުގައި ހިފުމަށް އަންގައި، ސަފާރީގައި ހުރި ކޮޓަރިއަކަށް ގަަދަކަމުން ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން" ހާމަވާ ކަމަށް ވެސް އެ ސިޓީގައި ބުނެ އެވެ. 

އެހެންކަމުން މިކަމަކީ ކުޑަކެމެއްގެ ގޮތުގައި އިމްރާން ސިފަ ކުރުމުން އެކަމުގެ ނުރުހުން ގިނަބަޔަކު އަންނަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް