12889
CONFIRMED

DEATHS
11717
RECOVERED
🌏60,973,636
INFECTED
🌏39,069,813
RECOVERED
🌏1,432,047
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި-- ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 81.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފި
Share
އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 81.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 104.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓިން ނިންމާފައިވަނީ 23 މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކޮށް، 81،795،000 ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ދިނުމަށެވެ. 

އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 54 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. 

ބަޖެޓްގައި އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ވަނީ ޖުމުލަ 795،000 ރުފިޔާއެވެ. އެއީ މަހެއްގެ މައްޗަށް  61،250 ރުފިޔާ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ އޮފީހުގެ ރިކަރެންޓް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 56.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާއިރު، ޕަބްލިކް ސެކްޓާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ގޮތުގައި 25 މިލިއަންރުފިޔާ ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް