ފަންބޮނޑި ލޮޖުގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ބޭރުގައި ގެސްޓަކު އިށީނދެގެން--
ލާމަށް ދަންޏާ ދާންވީ ފަންބޮނޑި ލޮޖަށް!
Share
ދިރިއުޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި ރެޔާއި ދުވާލު އުޅުމަށްފަހު، އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވަގުތު ދެވެނީ މަދު ފަހަރަކު އެވެ. އެފަހަރު ތަކުގައި ބޭނުންވަނީ މާލޭގެ ކޮންކްރީޓް ޖަންގަލީގެ ހަފޮޅުން ބޭރު ވެލާށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ތަޖުރިބާ ކޮށްލާށެވެ. ބޭނުމަކީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލާ، ބޯ ހަމަޖައްސާލުމެވެ. ނަމަވެސް، އަހަރެންނަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި، އަހަރެން ބޭނުންވާ އުފަލެއް ނުލިބެ އެވެ. އަހަރެން ބޭނުން ވަނީ ސާފު ވަޔެވެ. މޫދަށް އެރިލުމެވެ. މީހުންނާއި ދުރުގާ، އަމިއްލަ ވަންތަކަމެއްގައި އުޅެލުމެވެ. ބައެއް ގަޑިތަކުގައި އެކަހެރިވެލުމެވެ. މިނިވަންކަމާއެކު މީހެއްގެ އުނދަގުލެއް ނެތި ވަގުތު ކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމެވެ.
Advertisement
ދިރިއުޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި ރެޔާއި ދުވާލު އުޅުމަށްފަހު، އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވަގުތު ދެވެނީ މަދު ފަހަރަކު އެވެ. އެފަހަރު ތަކުގައި ބޭނުންވަނީ މާލޭގެ ކޮންކްރީޓް ޖަންގަލީގެ ހަފޮޅުން ބޭރު ވެލާށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ތަޖުރިބާ ކޮށްލާށެވެ. ބޭނުމަކީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލާ، ބޯ ހަމަޖައްސާލުމެވެ. ނަމަވެސް، އަހަރެންނަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި، އަހަރެން ބޭނުންވާ އުފަލެއް ނުލިބެ އެވެ. އަހަރެން ބޭނުން ވަނީ ސާފު ވަޔެވެ. މޫދަށް އެރިލުމެވެ. މީހުންނާއި ދުރުގާ، އަމިއްލަ ވަންތަކަމެއްގައި އުޅެލުމެވެ. ބައެއް ގަޑިތަކުގައި އެކަހެރިވެލުމެވެ. މިނިވަންކަމާއެކު މީހެއްގެ އުނދަގުލެއް ނެތި ވަގުތު ކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމެވެ.

ފޭސްބުކް ހާވާލައިފީމެވެ. ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ގިނަ ބަޔަކު ރެކަމަންޑް ކޮށްފައި އޮތް ގެސްޓް ހައުސް އެވެ. "ފަންބޮނޑި ލޮޖް" އެވެ. ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް ރިވިއު އާއި އެއްޗެހި ބަލާލިއިރު، އެ ގެސްޓް ހައުސް ހުރީ އަހަރެންނަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ރީތި ހިސާބުގަނޑުގައެވެ. އެއީ ލާމު އަތޮޅެވެ. ލ. ފޮނަދޫ އެވެ. ކޮންމެ އަކަސް ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި އިން ބުކިން ނަމްބަރަށް ބުކިން ހައްދާލަން ގުޅާލީމެވެ. ފޯނަށް ވަރަށް އަވަހަށް ޖަވާބު ދިނެއެވެ. ފުރަތަމަ ވެސް އިހުސާސްވީ އެ ދިން ފުރިހަމަ މެހެމާންދާރީ އެވެ. އަޑުގައި ހުރި އޯގާތެރިކަމެވެ. ތަނަށް އަދި ނުދެވެނީސް ތަނުގެ ހިދުމަތުގެ ފުރިހަމަކަން އެނގިއްޖެ އެވެ. ތަޖުރިބާ ކުރެވެން ފަށައިފި އެވެ.

ދަތުރުގެ ތާރީހުތަކާއެކު ބުކިން ހެއްދުމަށްފަހު، ހަތަރު ދުވަހަށްވާ ފައިސާ ދަތުރު ހަރަދާއެކު ދެބައިކޮށްފަ އެއްބައި ދައްކާލީމެވެ. ދެން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ "ފަންބޮނޑި ލޮޖް" އިންނެވެ. ޓިކެޓް ބުކިން ހައްދާ، ފުރާގަޑި އަންގާދީ، އަދި ކީއްތޯ އެވެ. ދަތުރުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމްތަކެއް ރޭވިފައި އޮންނާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލެއް ދިނެވެ. އަހަރެންނަށް ޖެހުނީ ހަމައެކަނި އެކަން ކަމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ދޭށެވެ.

ކައްދޫ އެއާޕޯޓަށް ޖައްސައިފީމެވެ. އެއާޕޯޓުން ނިކުމެ، ފަނަރަ ވަރަކަށް މިނެޓްގެ ކާރު ދަތުރަކަށް ފަހު ގޮސް މަޑުކޮށްލީ، "ފަންބޮނޑި ލޮޖް" އަށެވެ. ވެލްކަމް ޑްރިންކާއެކު ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔެވެ. ތިން ކޮޓަރީގެ މި ހިތްގައިމު ގެސްޓް ހައުސް އަކީ ޖާގަ ތަނަވަސް، އެހާމެ އަރާމު ތަނެކެވެ. ކޮޓަރިތައް ވެސް އެހާމެ ބޮޑެވެ. ސާފުތާހިރު ކަމަށް އެއްވަނަ އެވެ. ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާ، ހިލޭ ލިބޭ އިންޓަނެޓާއި އެކު، އަހަރެންނަށް ރިސޯޓަކަށް ދެވުނު ކަހަލަ ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ރިސޯޓަކަށް ދިއުމަކީ އަގު ބޮޑު ކަމެކެވެ. "ފަންބޮނޑި ލޮޖް" ގައި ދެތިން ދުވަސް ހޭދަކޮށްލުމަކީ، ޖީބަށް ލުއި، ހިތަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ.

ކޮޓަރި ތެރޭގެ ތަނަވަސް ކަމާއެކު، އަހަރެން ހުރި ޑިލެކްސް ރޫމްގެ ފާހާނާގެ ހިތްގައިމު ކަމުގެ ވާހަކަ ލިޔެ ނުލައި ދޫކޮށް ނުލެވޭނެ އެވެ. އެހާމެ އަރާމުވެފައި، އެހާމެ ފުރިހަމަ އެވެ. ފާހާނާ އަކީ އަހަރެން ކޮޓަރިއެއްގައި އެންމެ 'ޕާފެކްޓް' ވާން ބޭނުންވާ ތަނެވެ. ފާހާނާ ވެސް ބޮޑުވެފައި ނަލަ އެވެ. އޯޕަން އެއާ ޝަވަރެއް ހަރުކޮށްފައި ހުޓެވެ. ސާފު ޖައްވެއްގައި، ނޫ އުޑު ހުރަހަކާނުލާ ފެންނަ ހާލު ފެންވަރާލުމަކީ މިހާރު ކޮންމެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ލިބޭނެ އުފަލެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މިފަހަރު "ފަންބޮނޑި ލޮޖް" އިން އެ ފުރުސަތު އަހަރެންނަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ހަމަ ހިމޭން ކަމާއި ފެހި ގަސްތަކުން ޖަރީކުރެވިފައިވާ މާހައުލުގެ އަރާމުކަމާއި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައި އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެގެން ދެއެވެ.މީހުން ނުދަންނަ ހިސާބެއްގައި، ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަކީ އަހަރެންނަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ބީރަށްޓެހިކަން އިހުސާސުވެ، ފޫހިވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އަބަދުވެސް އޮވެ އެވެ. އެހެނެއް ކަމަކު، މިފަހަރު އަހަރެންނަށް މި ކުރެވުނީ ތަފާތު އިހުސާސެކެވެ. އަހަރެން ފުރަތަމަ ފަހަރު ލާމަށް އައިސްއުޅޭކަމުގެ އިހުސާސެއް ނުވެ އެވެ. ދޭ އިހުތިރާމުގެ ބޮޑުކަމުން އަހަރެންނަށް މާކުރިން އެމީހުން އެނގޭ ކަހަލަ އިހުސާސެއް ކުރެވެއެވެ.

"ފަންބޮނޑި ލޮޖް" ގައި ހޭދަވެގެން ދިޔަ ހަތަރު ދުވަހަކީ އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ 'ހެޕެނިން' ހަތަރު ދުވަހެވެ. ފޫހިވެގެން ހުންނާނެ ވަގުތެއް ނުލިބެ އެވެ. ހެނދުނު މޫދަށް ގޮސްލާފައި، މެންދުރު އަރާމުކޮށްލުމަށް ފަހު، ހަވީރު ދަނީ ލ. އަތޮޅުގެ ރީތިކަން އިހުސާސްކޮށްލުމަށް ކުލީ ސައިކަލެއްގައި ލާމް ލިންކް ރޯޑްގައި ދުއްވާލާށެވެ. އެއް ދުވަހު ޑައިވްކޮށްލަން ދިޔައީމެވެ. މަސްބާނަން ވެސް އަހަރެން ދިޔައީ މެވެ. ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ ބޮޑު ލިސްޓެއް "ފަންބޮނޑި ލޮޖް" އަހަރެންނަށް ކިޔާ ދިނެވެ. އޭގައި ކޮށްފައި ނުކުރާނެ ކަމެއް ނެތެވެ.އަހަރެން "ފަންބޮނޑި ލޮޖް" އަށް ކުރި ހަތަރު ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދަތުރަށް ފަހު މާލެ އައިސް މިހާރު ހަފްތާއެއް ވެއްޖެ އެވެ. އަދިވެސް ލާމުގެ ހަނދާންތައް ވެއެވެ. "ފަންބޮނޑި ލޮޖް" ގެ އެ ހިތްގައިމު މާހައުލުގައި އުޅެލަން ދާން މިހާރުވެސް މިހުރީ ކެތް މަދުވެފަ އެވެ.
0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް