ކުޑަކުދިންގެ ޕާޓީތަކަށް ވޯޓާމެލަން ލެމަނޭޑް
ކުޑަކުދިންގެ ޕާޓީތަކަށް ވޯޓާމެލަން ލެމަނޭޑް
Share
ރޯދަމަހު ރޯދަ ވީއްލާ ވަގުތު ކަރު ހިއްކުން ފިލުވާލުމަށް ކަރާ ފަންޏަކީ މަޝްހޫރު އެއްޗެކެވެ. ކަރާ ބޭނުންކޮށްގެން ޕާޓީތަކަށް ހާއްސަ ބުއިންތައް ވެސް ތައްޔާރު ކުރެވެ އެވެ.
Advertisement

އެގޮތުން ވޯޓާމެލަން ލެމަނޭޑަކީ ކުޑަކުދިންގެ ޕާޓީތަކަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ ފަސޭހައިން ހަދާލެވޭ އެއްޗެކެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 1 ބޮޑު ކަރާ ނުވަތަ ކުޑަ 2 ކަރާ
  • 250 މިލިލީޓަރު ލުނބޯ ޖޫސް
  • 100 ގްރާމް ގޯލްޑަން ކާސްޓާ ޝުގާ
  • 1 ލީޓަރު ސޯޑާ (ސްޕްރައިޓް)
  • 1 ލުނބޯ (ފޮތިކޮށްފައި)
  • މިންޓް ފަތް
  • ކްރަޝްޑް އައިސް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ކަރާގެ މަތިން ފަޅިކޮށްލާށެވެ. އަދި އެތެރޭގައިވާ ބައި ސަމުސަލަކުން ނަގާ އެތެރެ އެއްކޮށް ހުސްކޮށްލާށެވެ. އެތެރޭގައިވާ ބައި ނެގުމަށް ފަހު މިކްސްޗަރުން ގިރާށެވެ. އެންމެ ރަނގަޅީ އެއްކޮށް ދިޔާ ނުކޮށް، ޕިއުރީއެއް ގޮތަށް ހުރުމުންނެވެ. ގިރާއިރު، ލުނބީ ޖޫހާއި ހަކުރު އަދި އަޅާށެވެ. އަދި ނިމުމުން ސޯޑާ އަޅާށެވެ.

ކުރިން އެތެރެ ހުސްކުރި ކަރާ ފަޅީގެ ތެރެއަށް އައިސް އަޅާށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއަށް މިކްޗަރުގައި ގިރި ކަރާތައް ވެސް އަޅާށެވެ. ސާވް ކުރާއިރު ތައްޓަށް ލެވޭ ގޮތަށް ކައިރީގައި މިންޓް ފަތް އަދި ލުނބޯ ފޮތި އަތުރާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް