މީރާ--
ބަޖެޓަކީ އަތްޖަހާ ބަޖެޓަކަށް ވާކަށް ނުޖެހޭނެ!
Share
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 2021 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު ހުށަހަޅާފައިވާއުރު، އެ ބަޖެޓަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މަޖިލީސް މެންބަރުންގެ ފާޑުކިއުންވެސް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.
Advertisement

ބައެއް މެންބަރުން ދެކިލައްވާގޮތުގައި ބަޖެޓަކީ "އަތްޖަހާ" ބަޖެޓަކަށް ވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް