ސައިފަތް ޕެކެޓު ލޮލުގައި އަޅައިގެން--
ބިޒީ ދުވަހަކަށް ފަހު ސައިފަތް ޕެކެޓު ޓްރީޓްމަންޓެއް ނަގަންވީނު؟
Share
ލޮލުގައި ސައިފަތް ޕެކެޓު އެޅުމަކީ ވަރަށް ކުރިން ފެށިގެން މަގްބޫލް "ހޯމް ރެމެޑީ" އެކެވެ. ސައިފަތް ޕެކެޓު ލޮލުގައި އެޅުމުން ލޯ ދަށް ކަޅުވުން ކުޑަވެ އެވެ. ލޯ ދުޅަވެފައި ހުރުން ކުޑަވެ، ލޮލުގެ ރަތްކަން ވެސް ކުޑަކޮށްދެ އެވެ.
Advertisement

ލޮލުގައި ސައިފަތް ޕެކެޓު އެޅުމަކީ ހަރަދު ކުޑަކޮށް، ލޮލަށް ހޯދޭނެ ޓްރީޓްމަންޓެކެވެ. މި ޓްރީޓްމަންޓަކީ ބުރަކޮށް އުޅުމަށް ފަހު، "ރިލެކްސް" ކޮށް ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ކުރެވިދާނެ ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. 

ސަައިފަތް ޕެކެޓު ލޮލުގައި އަޅާނެ ގޮތް

ސައިތަށި ތައްޔާރު ކުރާ ގޮތަށް ދެ ސައިފަތް ޕެކެޓު ހޫނު ފެނަށް ލާށެވެ. އިރުކޮޅަކަށް ފަހު ސައިފަތް ޕެކެޓު ނަގާށެވެ. އަދި ދިޔަ ފެލުމަށް ފަހު ކުޑަކޮށް ހޫނުކަން ދިޔުމުން ލޮލުގައި އެޅި ދާނެ އެވެ. ލޯ މަރައިގެން ލޯ މަތީގައި ސައިފަތް ޕެކެޓު ބާއްވައިގެން 15-30 މިނެޓު އޮންނާށެވެ. 

ހޫނު ޓްރީޓްމަންޓް ބޭނުން ނޫން ނަމަ ސައިފަތް ޕެކެޓު ފްރިޖަށް ލާފައި 10-20 މިނެޓު ބަހައްޓާށެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ލޮލުގައި އަޅައިގެން 15-30 މިނެޓު މަޑު ކުރާށެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް