މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ބްރޯޑްކޮމްއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން...
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ބްރޯޑްކޮމްއަށް ވަޑައިގެންފި
Share
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންއަށް ވަޑައިގެން އެކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
Advertisement

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންއަށް ވަޑައިގެން އެކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައި ވަނީ މިއަދުއެވެ. 

ބްރޯޑްކޮމްއިން ބުނީ، މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމީގެ މެމްބަރުން، އެކޮމިޝަނަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރިއަށްދާގޮތާއި މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިކަމަށެވެ. 

އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައި، ބްރޯޑްކޮމްގެ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަމަށްވެސް ބްރޯޑްކޮމްއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް