ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް
ދޯކާ ދިން ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލަން ޖެހޭ!!
Share
ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފެދި، ބޮޑެތި އުންމީދުތަކާއި އެކު ރައްޔިތުން ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން އެއް އަހަރު ކޮންމެވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީ އަކަށް ވެރިކަންކުރަން ދޫކޮށްލަ އެވެ.
Advertisement

އޭގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގައި، ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް ވެރިކަމުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން އެކި މަންފާ ހޯދަމުންދާ އިރު، ރައްޔިތުން ތިބެންޖެހެނީ ބިކަހާލުގައެވެ. ނުވަތަ ހަނާވެފަ އެވެ. އެގޮތުން އެއްދުވަހަށްވުރެ އަނެއްދުވަހުގެ ހާލަތު އަންނަނީ ގޯސްވަމުންނެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފުރުސަތު ދެވިއްޖެ އެވެ. މެޖޯރިޓީ ދެވިއްޖެ އެވެ. އެކި ބާރުތައް ދެވިފައިވާ އިރު، ވީކަމެއް ހަރާމެވެ. ރައްޔިތުން ވީހާލެއްގައި ވާން ދޫކޮށްލާ އިރު، އެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ސަބަބުން ރޫޅުނީ ކިތައް އާއިލާތޯއެވެ؟ ގެއްލުނީ ކިތައް އެކުވެރިން ހެއްޔެވެ؟ ބޮޑު ދެގެރި ތަޅާ އުސޫލުން ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ކޯޅޭއިރު، އޭގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

20%
ކަމުގޮސްފި
20%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
40%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
20%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް