މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްބަރުންާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މީޑިޔާ ކައުންސިލް ގާނޫނީ ހުސްކަމަކާ ދިމާލަށް
Share
އަލަށް އިންތިހާބުވި މިޑިޔާ ކައުންސިގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސްއަކު ހޮވަން ހޯމްމިނިސްޓަރީއިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

މި ބައްދަލު ވުމުގައި މިހާރު މީޑިޔާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ވިދާޅުވީ އެ ކައުންސިލކްގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސްއަކު ހޮވުމަކީ ގާގޫނުގައި ވާ ގޮތުން ހޯމްމިނިސްޓަރީއިން ކުރަންޖެހޭކަމެށް ނޫންކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަޔާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމްމިނިސްޓާރީއިން ބުނީ އެމީހުންގެ ލީގަލް ޓީމްއާއި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށެވެ.

މިއަދު ގެ ބައްދަލުވުން ނާކާމިޔާބު ވެފައިވާއިރު މިމަހުގެ ކުރިން އާ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސްއަކު އިންތިހާބު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ މީޑިޔާ ކައުންސިލް ގާނޫނީ ހުސްކަމަކާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހާނެއެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވަނީ 14 މެންބަރުންނެވެ. ދެ މެންބަރެއްގެ ދައުރު ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރު އެވެ. އެހެން ކަމުން އަންނަ އަހަރު މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަން އޮންނާނެ އެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އައު ދައުރަށް މެންބަރުން އިންތިހާބު ކޮށްފައިވާއިރު މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން އެއްކޮށްލުމުގެ ވިސްނުމެއް ސަރުކާރުން ގެންގުޅެއެވެ. އެ މަސައްކަތް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމެޓީން މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިވެއެވެ.

your imageމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް--

އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިހާރު ވަނީ އެ ދެ އިދާރާ އެއްކޮށްލާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމިޝަންގެ ނަމުގައި ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމާ އެކަމާއި ގުޅޭ ބިލެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. 

އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެ ބިލް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް