ވީޑިއޯ ރިޕޯޓު:-
ކޯލިޝަނަށް މައުމޫނުގެ ބޭނުން ނެތެނީ ބާ؟
Share
ކިނބިގަސްދޮށުގޭ އަލްއުސްތާޒް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އާއި ކެރެނީގޭ މުހައްމަދު ނަޝީދުއަކީ ދެ ހަތުރުންނޭ ބުނުމުން އެއީ ދޮގަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އަދު ދެ މިތުރުންގެ ގޮތުގައި ބައިއަތު ހިއްޕަވައިގެން ދެރައީސުން ތިއްބެވިނަމަވެސް ދޭތެރެ ދޭރެތެރެއިން ދެބޭފުޅުންގެ ދެމެދުގައި ނުރުހުމުގެ ބަސްތަކާއި ބަހުގެ ހަމަލާތަށް ނުސީދާކޮށް ނަމަވެސް ބަދަލުކުރާތަން އެއީ ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ.
Advertisement

ގަބުޅިކަތީބު ޒަމާނުގައި ވިޔަސް، ބޮޑުކާފާއި ކުޑަކާފުގެ ޒަމާނުގައި ވިޔަސް ރައީސް އަލްއުސްތާޒް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްއަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ވެރިކަންކުރެއްވި ބޭފުޅާ އެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސިފަކުރާގޮތުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން މިއަދު ރާއްޖޭގައި ހުންނެވި އެންމެ ދޮށީ ބޭފުޅާ އެވެ. ދިގު ތިރީސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައީސް މައުމޫންވެސް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކުރެއްވިކަން އެއްބަޔަކު ގަބޫލުކުރާއިރު އެމަނިކުފާނުގެ ދިގު ތިރީސް އަހަރަކީ އަނިޔާވެރި ކަޅު ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރާ ބައެއްވެސް މަދެއްނޫނެވެ.

އުފެދޭ ސުވާލަކީ ކޯލިޝަނަށް މިހާރު ރައީސް މައުމޫނުގެ ބޭނުން ނެތެނީބާއެވެ؟ 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
50%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް