ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް-
ކަޅުފައިސާއިން ޖީބުފުރާލަ ނުދެވޭނަމަ އޮންނަވީ ޖަލުގަ!
Share
ކަރަޕްޝަން ހުއްޓުވާނެކަމަށްބުނެ އެމްޑީޕީ އިން ތައްޔާރުކުރި އުންމީދީ މެނިފެސްޓޯ އޮތީ ފަސްއެޅި ފޮރުވިފައެވެ.
Advertisement

މެނިފެސްޓޯގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކަށް "ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް" ދޭން އޭރު ބުނި ބުނުންވެސް މިއަދު މިއޮތީ ބިންގަނޑުގެ އެންމެ ދަށަށް ވަދެ އޮބިފައެވެ.

ކަރަޕްޝަނަކީ އާދައިގެ ކަމަކަށް މިއަދު ވެއްޖެއެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް