ހުލުމާލެ---ފޮޓޯ:މޭކް މައި ޓްރިޕް
މަގު ބައްތި ހަރުކުރުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބައެއް ގަސް ކަނޑަނީ!
Share
ސްޓްރީޓް ލައިޓް މާސްޓާ ޕްލޭންގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދު ތަކުގައި ހުރި މަގުބައްތިތައް ބަދަލުކޮށް އާ މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުތަކުގައި އިންދާފައި ހުރި ބައެއް ގަސްތައް ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ހައުސިންގް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން ބުނެފި އެެވެ.
Advertisement

އެޗްޑީސީން ބުނީ ހުޅުމާލެ ބައެއް މަގުތަކުގައި އިންދާފައި ހުރި ގަސްތައް ކެނޑުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގެ މަގުތައް އަލިކޮށް މަގުބައްތި ޖެހުމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ "ސްޓްރީޓް ލައިޓް މާސްޓާ ޕްލޭން"ގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. 

"ސްޓްރީޓް ލައިޓް މާސްޓާ ޕްލޭން"ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ހުރި މަގުބައްތިތަށް ބަދަލުކޮށް އާ މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޗްޑީސީން ކުރާނެއެވެ. 

" ހުޅުމާލޭގެ މަގުތައް އަލިކޮށް މަގުބައްތި ޖެހުމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ސްޓްރީޓް ލައިޓް މާސްޓާ ޕްލޭންގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ހުރި މަގުބައްތިތައް ބަދަލުކޮށް އާ މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ. މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުތަކުގައި އިންދާފައި ހުރި ބައެއް ގަސްތައް ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ދަންނަވަން. މި ފުރުސަތުގައި މިފަދަ ކަންކަމުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މި ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބެމުންދާ ފުރިހަމަ ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެ." އެޗްޑީސީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ މަގުތައް އަލިކޮށް މަގުބައްތި ޖެހުމަށް މަގުތަކުގައި އިންދާފައި ހުރި ބައެއް ގަސްތައް ކެނޑުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ހުޅުމާލޭގެ ތަރައްގީގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކަށް ރަށުގެ ފެހިކަން ގެއްލޭފަދަ ގޮތަކަށް މަގުމަތީގައި އިންދާފައިވާ ގަސްތައް ކެނޑުމާއި އެނޫންވެސް ހަރަކާތްތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މީގެ ކުރިންވެސް ހުޅުމާލޭގެ ގަސްތަށް ކަނޑާތީ އާއްމުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް