ވިރާޓް އާއި އަނުޝްކާ--
އަނުޝްކާގެ ދަރި ކަމަށް ބުނެ ފޭކް ފޮޓޯއެއް ދައުރުކުރަނީ!
Share
ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރްމާ އާއި ވިރާޓް ކޯލީއަށް އިއްޔެ ދަރިއަކު ލިބިފައިވާއިރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދެ ތަރިނަށް މަރުހަބާގެ މެސެޖްތައް ގިނަ ބަޔަކު ފޮނުވާފައިވެ އެވެ. އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ވިރާޓްގެ އާއިލާގެ މެމްބަރެއްގެ ފަރާތުން އެ ކުއްޖާގެ ފައިގެ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކުރި ކަމަށް ބުންޏަސް އެއީ ވެސް ކުއްޖާގެ ފޮޓޯ ނޫން ކަމަށް އެއާއިލާއިން ބުނެ އެވެ.
Advertisement

ކުއްޖާގެ މޫނު މިހާތަނަށް ދައްކާލާފައި ނުވާއިރު ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ އެ ކުއްޖާ ދެކެން ކެތްމަދުވެފަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް އާއިލާގެ ޕްރައިވަސީއަށް އިހުތިރާމުކުރަން ވިރާޓްގެ ފަރާތުން އިއްޔެ ވެސް އެދިފައިވަނިކޮށް މިދަނޑިވަޅުގައި ބަޔަކު މީހުން އަންނަނީ އެކުއްޖާގެ ފޮޓޯ ކަމަށް ބުނެ ފޮޓޯއެއް ދައުރުކުރަމުންނެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް ދައުރުކުރަމުންދާ ފޮޓޯއަކީ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ފޮޓޯއެއް ކަމަށްވެ އެވެ.. އެ އަހަރު ވެސް މައިންނާއި ގުޅޭ އާޓިކަލްއެއްގައި އެ ފޮޓޯ ބޭނުންކޮށްފައިވެ އެވެ. 

your imageދައުރުވާ ފޮޓޯ--

ފޭކް ފޮޓޯއެއް ދައުރުކުރަމުން އަންނައިރު ޔޫޓިއުބަށް ބަލާލިޔަސް ފެނިގެންދަނީ ހަމަ މިފަދަ މަންޒަރެކެވެ. 

your imageޔޫޓިއުބުގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް

އަނުޝްކާ އާއި ވިރާޓަށް ދަރިއަކު ލިބުމާއެކު އިއްޔެ ފެނިގެންދިޔައީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އުމުރުން އެންމެ ހަތަރު އަހަރުގެ ތައިމޫރާއި ބެހުނު މަންޒަރެވެ. އެގޮތުން އެ ކުއްޖާއަށް ސަމާލުކަން ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ މީމްސްތައް ހަދައި ޖޯކު ޖަހަމުންދިޔަ އެވެ. 

އަނުޝްކާ އާއި ވިރާޓް ކޯލީއަކީ ބޮލީވުޑުގެ އެންމެ ލޯބި އެއް ޖޯޑެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު އިޓަލީގައި ދެމީހުން ކައިވެނި ކުރިއިރު މިއީ އެމީހުންގެ އަލަތު ދަރިފުޅެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެމީހުންގެ ދަރިފުޅަށް ކިޔާފައި ވަނީ އަންވީ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދި ކަށަވަރުކޮށެއް ނުދެެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް