ސިނގެރޭޓް
ސިނގިރޭޓު ބޮވަނީތަ؟ މިއޮތީ ހައްލު!
Share
ކޮންމެ އަހަރަކު 480،000 އެމެރިކާ މީހުން މަރުވަނީ ސިގެރޭޓާ ގުޅުން ހުރި ބަލިތަކުގަ އެވެ. އެހެންކަމުން ސިގެރޭޓް ބުއިމަކީ މަރުވުމަށް ދިމާވާ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ މައިގަޑު ސަބަބަކައް އެމެރިކާގައި ވަނީ ވެފަ އެވެ.
Advertisement

ދުންފަތުގެ ނުރައްކަލާ ބެހޭގޮތުން ނޭގޭ އެއްވެސް މީހަކު ނުހުންނާނެވެ. އެންމެ ކުޑަ ކުއްޖާ އައްވެސް ސިގެރޭޓް ފޮށީގެ ބޭރުގައި ބޮޑު އަކުރުން ޖަހާފައިވާ ލިޔުން ކިޔާލުމަށް ފަހު އެއީ ކިހާ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ކަން ދެނަގަނެވޭނެއެވެ. 

ރާއްޖޭގައި ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ސިގެރޭޓް ބޯ މަންޒަރު މަގުމަތިން ފެނެއެވެ. ބައެއް މީހުން މިހާރު ބޭނުން ވަނީ އެ ގޮސް އާދަ ދޫކޮށްލާށެވެ. ސިގެރޭޓުގެ އަގު ބޮޑު ވުމުގެ އިތުރުން ސިއްހަތައް ނުރައްވާތެރި ވީމައެވެ. އެހެން ކަމުން އެ އާދަ ހުއްޓާލުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެއެވެ.

your imageކައުން ސިލިން

އެގޮތުން "ކޯލްޑް ޓާކީ" އަކީ  ދުންފަތުގެ އިސްއުމާލު ކުރުމުން ދުރުހެލި ވުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އުކުޅެ ކެވެ. އެއީ ކުއްލިއަކަށް ސިގެރޭޓް ހުއްޓާލުމުގެ ބަދަލުގައި މަޑުމަޑުން އެކަން ކުރުމެވެ. ސާވޭ ތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އެގޮތަށް އަމަލުކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން %90 މީހުން ވަނީ ސިގެރޭޓާ އެއްކޮށް ދުރު ހެލި ވެފައެވެ. އެހެން ކަމުން މިއީ ވަރަށް އެފެކްޓިވް އުކުޅެއް ކަމަށް ގިނަ ތަޖުރިބާ ކާރުން ދެކެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނިކޮޓިން ރިޕްލޭސްމެޓް ވެސް އެއީ ސިގެރޭޓް ބުއިމުގެ އާދައިން ދުރުހެލި ކޮށްދޭ އުކުޅެކެވެ. އެގޮތުން އެ މެތަޓްގައި ދުވާލެއްގެ މަތިން ނިކޮޓިން ނަގާ މިންވަރު އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ދާނީ ދަށް ކުރަމުންނެވެ. އޭރުން ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެދެވޭ ނަތީޖާއަކަށް ފޯރާނެއެވެ.

your imageނިކޮޓިން ޕެޗް

ސިގެރޭޓްއަށް ދެވި ހިފާފައި ވާނަމަ އެންމެ ބުއްދެރި ގޮތަކީ އެކަން ހުއްޓާލަން އެހީ ހޯދުމެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލިން ނަގައިގެން ވެސް އެ އާދައިން ސަލާމަތް ވެވޭނެ ކަމަށް ގިނަ ތަޖުރިބާ ކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކޮށްގެން އެތަށް ބަލިތަކަކައް މަގުފަހިވާއިރު އެ އާދަ ހުއްޓާލަން ބޭނުންވާނަމަ ވަރަށް ހިތްވަރާ އެކު ގަދަ އަޒުމުގާ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރަން ނުފެށުމެވެ.

50%
ކަމުގޮސްފި
50%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް