ވިލިމާލެ--ފޮޓޯ:މޯލްޑިވްސް ޓްޑޭ
ވިލިމާލޭން ގަސް އިންދަން 30 ބިން ދޫކުރަނީ
Share
ވިލިމާލެއިން ގަސް އިންދުމަށް 30 ބިން ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ވިލިމާލޭގެ ގަސް ހެއްދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިމުން 400 އަކަފޫޓުގެ 30 ޕްލޮޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 17 އިން ފެށިގެން 25 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެ 30 ޕްލޮޓް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަހަކު 1000 ރުފިޔާއަށެވެ. އެ ޕްލޮޓްތަކަށް އެދޭނީ އެކަމަށް ހާއްސަކޮށް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްގައި ހުޅުވާފައިވާ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ޝަރުތު ހަމަވާފަރާތްތައް ހޮވުމުގައި 30 ފަރާތަށްވުރެ އިތުރުވާކަމުގައި ވާނަމަ ޕްލޮޓްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ އެދޭފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުލައަތު ލައިގެންކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެއްވެސް ޕްލޮޓެއް ފަހުން ހުސްވެއްޖެނަމަ އިތުރަށް ދޫކުރާނީ ގުރުއަތު ތަރުތީބުން ކަމަށާއި ޕްލޮޓް ދޫކުރާނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ބުނެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް