ޑރ. އިޔާޒް
ދީނީ އިލްމުވެރިން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބަސް ބުނަން ޖެހޭ: ޑރ އިޔާޒް
Share
ދީނީ އިލްމުވެރިން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބަސްބުނަން ޖެހޭކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިއާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

އިޔާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ މިރޭ ސީއެންއެމްގެ އިތުރުކާފު ޕްރޮގްގުރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. 

އިޔާޒް ވިދާޅުވީ ދީނާއި ސިޔާސަތަކީ އެކައްޗެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިސާލެއްގެ ގޮތުން އިޔާޒު ވިދާޅުވީ އަދާލަތު ޕާޓީ ކިޔާ ސީޔާސީ ޕާޓީއެއް ވެސް އުފައްދައިގެން އުޅެނީ އެހެން ވެގެންކަމަށެވެ. 

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ފަސޭހަކަމެއް ނޫން ސިޔާސީ ކަންކަމުގަ ކުރިތަމަލައިގެން މިގެން ދީނީ ކަންކަމުގަ ހުރި ކަންކަމުގަ ކުރިމަތިލާކަށެއް. ދީނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އޮންނަންޖެހޭކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ އަދި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ވަކިނުކުރެވޭނެ އެއްޗެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލު ނުކުރެވޭތީ، އަޅުގަނޑުމެން މި ކަމުގަ މަސައްކަތް ކުރަނީ،" - ޑރ އިޔާޒް-

އޭނާ ވިދާޅުވީ ދިނާ ހިލާފުވާކަމެއް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ކުރެއްވިއަސް އެކަމަކާ އިންކާރު ކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭކަމެއް ކަމަށެވެ. 

"ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރައްވާ ކަމެއްގަ ވިއަސް އެކަމެއްގަ ދީނާ ހިލާފު ކަމެއް ހިމެނޭކަމަށް ވަނީނަމަ އެކަމެއްގަ އިންކާރުކޮށް އެކަން ބަޔާންކޮށްދިނުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއް،"

ޑރ. އިޔާޒު މިހެން ވިދާޅުވި އިރު އޭނާ ސޯސަލް މީޑިއާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީން ވަނީ ޑރ. އިޔާޒު 15  ސަސްޕެންޑުކޮށްފައެވެ. 

ނަމަވެސް ޑރ. އިޔާޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހައްގުބަސް ބުނުމުގައި ފަސް ނެޖެހޭނެކަމަށެވެ. 

50%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
50%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް