އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަތަންޔާހީ އަދި ބަނގުލަދޭޝްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޝޭހު ހަސީނާ
ފޯނުތައް ހެކުރަން ބަނގުލަދޭޝް އިން އިޒްރޭލުގެ އެހީ ހޯދިކަން ހާމަވެޖެ!
Share
ފޯނުތައް ހެކުރަން ބަނގުލަދޭޝް އިން އިޒްރޭލުގެ އެހީ ހޯދިކަން ހާމަވެޖެއެވެ.
Advertisement

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އަލް ޖަޒީރާއާއި، އިޒްރޭލުގެ ނޫހެއް ކަަމަށްވާ ހާރެޓްޒް ގުޅިގެން ހިންގި ތަގުގީގަކުންނެވެ. 

އެގޮތުން މިކަން ކުރިކަން ހާމަވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ވަނީ ހޯދާފައެވެ. 

އެ ލިޔެކިތައް ބުނާގޮތުން ފޯނުތަކުގެ ހެކްކޮށްގެން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ބަނގުލަދޭޝް ޝަރުކާރުން ވަނީ އިޒްރޭލުގެ ފާމަކަށް 330،000 (ތިންލައްކަ ތިރީސް ހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދީފައެވެ.

ސިއްރުން މި މުއާމަލަތްތައް ބަނގުލަދޭޝް ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާއިރު، ބަނގުލަ ދޭޝް އިން އޮންނަނީ އިޒްރޭލާއި ސިޔާސީ އަދި ވިޔާފާރީގެ ގުޅުން ވެސް ކަނޑާލާފައެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް