ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
ނޭފަތް ކޮށްޓާ އަންހެން ކުދިންދެކެ ފިރިހެނުން ބޮޑަށް ގަޔާވާނެ: ޝާހް
Share
ބޮލީވުޑްގެ ރަސްގެފާނު ޝާހްރުކް ހާން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ކޮފީ ވިތް ކަރަން ޝޯގައި އާލިއާއެކު ޝާހް ބައިވެރިވި ފަހަރެއްގައެވެ.
Advertisement

މި ޝޯގައި ކަރަންވަނީ ޝާހްއާއި ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ކޮށްފައެެވެ. އެގޮތުން ސުވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން ކަރަންވަނީ އާލިއާއަށް ވެގެން ކަރަންކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް އެދިފައެެވެ. 

އެޔަށްފަހު ކަރަންވަނީ ޝާހް ކައިރީ އާލިއާ ކުރާ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މީހުންނަށް އުދަގޫވާގޮތަށް ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާތޯ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ. 

އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން ޝާހް ބުނީ މީހުންތެރޭ އާލިއާ ނޭފަތް ކޮށްޓާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެޔާއިއެކު އާލިޔާ ވަނީ ހައިރާންކަމާއިއެކު އެހެންބުނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުވެސް ކޮށްފައެވެ. އެޔަށްފަހު ޝާހް ބުނެފައިވަނީ އެއީ ދޮގެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަންހެންކުދިން އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމުން ފިރިހެން ކުދިން މާ ބޮޑަށް ގަޔާވާނެ ކަމަށްވެސް ޝާހް ބުނެފައިވެއެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް