ފްރާންގެ މިސްކިތެއް:-
ޕީކޭކޭ ޓެރަރިސްޓުން މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީފި
Share
ތުރުކީއާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާ ޕީކޭކޭ ޖަމާއަތަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ފްރާންސްގެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީފިއެވެ.
Advertisement

އެމީހުން އެ މިސްކިތައް ހަމަލާ ދިފައި ވަނީ ކުލަ ބޮމާއި، ލަޓި ބުރި ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެނެވެ. 

މިސްކިތުރުގެ އިތުރުން ފްރާންސްގައި ހުންނަ ތުރުކީގެ ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރަކަށް ވެސް ޓެރަރިސްޓުން ވަނީ ހަމަލާ ދީފައެވެ. 

މި ހަމަލާގެ ވީޑިއޯއެއް އަންނަނީ ފްރާންގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ދައުރުކުރަމުންނެވެ. 

މިހަމަލާ ތަކުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ނުލިބެއެވެ. 

ހުކުރު ދުވަހާއި ދިމާކޮށް މުސްލިމުނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، މިސްކިތްތަކަށް ގެއްލުން ދިނުންފަދަ އަމަލުތައް ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޓެރަރިސްޓުން ދޭތެރެދޭތެރެއިން ހިންގައެވެ. 

"އެއްވެސް ދީނެއްގެ އަޅުކަންކުރާ ތަންތަނަށް ގެއްލުންދީ ހެދުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއް ނޫން. މި މައްސަލަ ބަލައި އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ޓެރަރިސްޓުންނަށް ދޭނަން،" - ފްރާންގެ ފުލުހުން

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ މައްސަކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ފްރާންގެ ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް