ސެއިންޓު ވިންސެންޓުގައި ހުރި އަލިފާން ފަރުބަދަ
އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވާތީ ސަހަރެއް ހުސްކުރަނީ
Share
އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވާތީ ކެރީބިއަންގައި އޮންނަ ސެއިންޓް ވިންސެންޓުގެ ސަހަރެއް ހުސްކުރަން އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން އަންގައިފިއެވެ.
Advertisement

އެގޮތުން އެގައުމުގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު ރަލްފް ގޮންސަލްވެސް ރެޑް އެލާޓު ނެރުއްވާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. 

މި އޯޑަރު ނެރުމުގެ ކުރިން ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ވަންދެން އެ އަލިފާން ފަރުބަދަ ވަނީ ކުދި ގޮވުންތަކެއް ގޮވާފައެވެ. 

ސެއިންޓް ވިސްންސެންޓުގެ އެމާޖަންސީ މެނޭޖުމަންޓު ޖަމިއްޔާ އިން ވަނީ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވާފާނެތީ ރައްޔިތުން ތައްޔާރަށް ތިބުމަށް އެދިފައެވެ. 

ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް މީހުން ބަދަލުކުމަށް އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއާއި ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް