ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ވެސް އަޅުގަނޑަށް ވޯޓުދެއްވި: ޑރ. މުއިއްޒު
Share
ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ކަން ކާމިޔާބުކުރައްވާފައިވާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއަށް ވޯޓު ދެއްވި ބޮޑު އިންސައްތައެއްގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީ މެންބަރުންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ޑރ. މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މޭޔަރުކަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވުުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ލީޑާޝިޕްއަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުންކަމަށް ދެކޭވޭ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ސީއެންއެމްގެ "އިތުރުކާފް" ޕްރޮގްރާމްގަައި ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. 

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމްގެ ލީޑާޝިޕްއިން ދެއްވަންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދެއްވި ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓުދެއްވި މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ އިންސައްތައަކީ އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ކަމަށެއެވެ. 

" ހަމަ އެމްޑީޕީ އިސް ސަފުގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންވެސް ހިމެނޭ އަދި ފާޅުގައި މަސއްކަތް ނުކުރެއްވިޔަސް. ކުރީގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެންބަރުން މީގެ ތެރޭގައި ހަމަ ވަރަށް ފާހަގކުރެވޭ ބޭފުޅުންވެސް އެބަތިބި. ދެން ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންވެސް އެބަތިބި އިގޭތޯ. ހަމަ އެންމެންވެސް ބޭނުންވީ ގައުމަށް ރަނގަޅުގޮތް ވާން މާލެއަށް ރަނގަޅުގޮތްވާން އިންސާފުވެރިކަމާއިއެކު ކަންކަން ވާން" ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެބޭފުޅުން އަދިވެސް ތިއްްބެވީ އެމްޑީޕީގައި ކަމަށާއި ޑރ. މުއިއްޒުއާއި ބައިތު ހިފަންޖެހުނީ މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ވަރަކަށް ކަންކަން ނުހިގައިގެން، އެކަން ކަން ހައްލުކޮށް ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ކަންކަންވުމުގެ އުންމީދުގައި ކަމަށް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ

“ އެއީ ރަނގަޅު ނިޔަތުގަ އެބޭފުޅުން އެކަން ކުރީ. އެބޭފުޅުން ޕާޓީ ބަދަލެއް ނުކުރައްވާ. އަދިވެސް ތިބީ ހަމަ އެމްޑީޕީގަ. އަޅުގަނޑުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީވެސް ހަމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއްގެ ގޮތުގަ ދެކިގެން އެންމެންނާއިއެކީގަ” ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު މަސައްކަތް ކުރާނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ބާއްވައިގެން އެކުގައި ކަމަށެެއެވެ. 

އެހެންކަމުން ޕީޕީއެމް އަދި އެެމްޑީޕީގެ ބޭފުޅުންވެސް ވޯޓުދެއްވި ކަމަށާއި، ޕީޕީއެމްގެ ވެސް އެންމެހެން އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓުދެއްވި ކަމަށް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. 

“އެހެންވީމަ ޕީޕީއެމްގެ ފުލް ސަޕޯޓްވެސް ލިބިގެން ހޮވުނީ. އެމްޑީޕީގެ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު އިންސައްތައެެެއް ވޯޓުލި” ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.
80%
ކަމުގޮސްފި
20%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް