އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރި ހުކުރު ނަމާދެއްގެ ތެރެއިން-- ފައިލް ފޮޓޯ
ރޯދަ މަސް ފުރިހަމަ ވަނީ ފިތުރު ޒަކާތުންް: ހުތުބާ
Share
ރޯދަ މަސް ފުރިހަމަ ވަނީ ފިތުރު ޒަކާތުންް ކަމަށް މިއަދު ހުކުރު ހުތުބާގައި ހަނދާން ކޮށްދީފިއެވެ.
Advertisement

"ރަމަލާން މަހުގެ ރޯދައާއި ފިތުރު ޒަކާތް" ނަމުގައި މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިއްވި ހުތުބާގައި ވަނީ ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 

"ފިތުރު ޒަކާތުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގެ އަފުރާދުންގެ މެދުގައި ލޯތްބާ ކުލުނާ އެކުވެރިކަން ގާއިމް ވެގެން ދާނެ. އީދުގެ އުފަލުގައި އެންމެނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ،" - ހުތުބާ

ހުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ ކީރިތި ރަސޫލާ (މސއވ) ސިފަކުރައްވާފައިވާ ފަދަ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މުޖުތަމައުއަކަށް އިސްލާމީ މުޖުތަމައު ވާނީ އުފަލާ ހިތާމައިގައި އެންމެން ބައިވެރިވެގެންކަމަށް ހުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

"ފިތުރު ޒަކާތަކީ އަތްމަދި ދަތި ހާލުގައި ވެސް ހޭދަކުރުމަށް މުސްލިމުނަށްދޭ ތަމްރީނެއް،"

ޒަކާތުގެ ސަބަބުން އަހަރަކު އެންމެ ދުވަހަކު ނަމަވެސް ހޭދަކުރާ މީހަކަށް ވުމުގެ މާތްކަން ކޮންމެ މުސްލިމަކަށް ވެސް ހާސިލުވެގެން ދާކަމަށް މިއަދުގެ ހުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް