މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށްދަނީ:ހިޔާނަތުގެ ލިސްޓް އާންމުކުރީ މަޖިީހުން-- ފައިލް ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
ހޭ ވެސް އަހާނުލާ އެތައް ބަޔަކަށް ހިޔާނާތްތެރިކަމުގެ ޓެގް!
Share
ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ހިންގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތް ތަހުގީގު ކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އުފައްދާފައިވާ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަމުންދާ ލިސްޓެއް އާއްމު ކުރުމާ އެކު ރައްޔިތުންގެ އުދާސްތައް އުތުރި އަރައިގަތެވެ.
Advertisement

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ހާއްސަ ކޮމެޓީއަކަށް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ނެތި އާއްމު ކުރި އިރު، އެލިސްޓްގެ 63 ޕަސެންޓް މީހުންގެ ތަހުގީގުނު ވެސް ފަށާ ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުން ހާމަވެއެވެ. ލިސްޓުގައި ނަން އޮތް 282 މީހުންގެ ތެރެއިން 176 މީހުންނަކީ އެރިޕޯޓް އާއްމު ކުރުމާއި ހަމައަށް ސުވާލެއްވެސް ކޮށްލާފައިވާ ބައެއް ނޫނެވެ. 

ލިސްޓް އާއްމު ވުމާއި އެކު، ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާއި އާއްމު ފަރުދުން އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ، އިންޓަވިއު ދީ ބަޔާންތައް ނެރެ، އިހްސާސްތައް ހާމަ ކުރަން ފެށިއެވެ. 

ލިސްޓް އާއްމު ކުރުމާއި އެކު އާއްމުންގެ ފާޑު ކިޔުން ބޮޑުވެ، އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު އައްސަދު ވިދާޅުވީ އެލިސްޓްގައި ނަން އޮތް އެންމެންނަކީ ކުށްވެރިން ނޫން ކަމެވެ. 

" ލިސްޓްގައި ނަން އޮތް އެންމެންނަކީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބައެއް ކަމަށް ވެސް ނުނިންމަން." ރާއްޖޭގެ މީޑިޔާތަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އައްސަދު ވިދާޅުވި އެވެ. 

ސުވާލަކީ ލިސްޓްގައި ނަން އޮތް މީހުންނަށް ތުހުމަތު ވެސް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ލިސްޓް އެކުލަވާލި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ވިދާޅުވަމުންގެންދަވާ އިރު، އެ ލިސްޓެއްގެ މައްޗައް އެތައް ބައެއްގެ އަބުރު ކަތިލެވި، މުޖުތަމައުގެ ކުރިމަތީގައި އެތައް ބައެއް ފަލީހަތް ކުރުމުގެ ޒިންމާ ނަނގާނީ ކާކުބާ އެވެ؟ ދައުލަތުގެ ދެ އިދާރަކުން ގުޅިގެން ހިންގި މި ބޮޑު ޖަރީމާގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ކޮން އިދާރާއަކުން ހެއްޔެވެ؟

ލިސްޓް އެކުލަވާލި ކޮމިޝަނުން ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ އެންމެންގެ މައްޗައް ތުހުމަތު ނުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނަމުންދާ އިރު، އެލިސްޓާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފަ އެވެ. އެތައް ބައެއް ވަގުންނަށް ހަދައި މުޅި މުޖުތަމައުގައި މިވަނީ ގަން ހިންގާފަ އެވެ. 

މީގެ މަސްތަކެއް ކުރިންވެސް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން (އޭސީސީ)ން އެމްއެމްޕީއާރުސީ ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ކަމަށް ބުނެ، ލިސްޓެއް އާއްމު ކުރިއެވެ. އެދުވަހު އޭސީސީ އިން ނެރުނު ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައިވާ އެތައް ބައެއް މިއަދު މިވަނީ  ލިސްޓުން އުނިވެފައެވެ. އަދި އެލިސްޓްގައި ނެތް އެތައް ބައެއް މިއަދު މިވަނީ މިލިސްޓަށް އިތުރުވެފަ އެވެ. 

ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ކަތިލެވެނީ ރައްޔިތެއްގެ އަބުރާއި އިއްޒަތެވެ. ކޮންމެ ވެރިކަމެއް އޮތް ނަމަވެސް ފަލީހަތް ވަނީ ރައްޔިތެއްގެ ނަމާއި ގަދަރެވެ. ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރުވާ ކަށް ނުވޭ ތޯއެވެ؟ ހޭ ވެސް އަހާނުލާ އެތައް ބަޔެއްގެ ކަރުގައި ހިޔާނާތްތެރިކަމުގެ ޓެގް ދައުލަތް ހިންގާ ބަޔަކު އެޅުވުމަކީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ކަމަކަން ނޫނީ ނުވާނެ އެވެ.

13%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
88%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް