މަޖިލީހުގެ ރައިސް މުހައްމަދު ނަޝީދު-- ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައީސް ނަޝީދު އިތުރު ސާޖަރީއެއް ހައްދަވައިފި
Share
މިދިޔަ މަހު 6 ވަނަ ދުވަހު ދެވުނު ހަމަލާގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިވަޑައިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރުގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޖަރުމަނުވިލާގައި ހުންނަވާ ފައިގެ ކުޑަ ސާޖަރީ އެއް ހައްދަވައިފިއެވެ.
Advertisement

މިކަން ހާމަ ކުރައްވަފައިވަނީ ރައިސް ނަޝީދު ގެ އާއިލާއިން މީސް މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް އެ ބޭފުޅުން ދެއްވާފައިއެއްނުވެއެވެ.

ރައިސް ނަޝީދު 13މެއި ގައި ޖަރުމަނުވިލާތައް ފުރާވަޑައިގަތީ އެއްހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ވަންދެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. ނަޝީދަށް އަމާޒުވި ހަމަލާ ގެ ސަބަބުން ނަޝީދު ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ސާޖަރީތަކެއް ކުރައްވާފައިއެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް