މެމްބަރު މުމްތާޒް
ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ފަސްކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި
Share
ވިޔަފާރިވެރިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.
Advertisement

މިޤަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު މުމްތާޒުއެވެ. 

މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވަމުން މުމްތާޒު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް 19 ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީ ބޮޑުތަނުން ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ދިނުމާއި ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ ތަންތަނުގެ ކުލި ދެއްކުމަށްވެސް ދަތިވެފައިވާކަމަށް މުމްތާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްކަކަށް އެ ލޯނުތައް ދެއްކޭނެގޮތެއް ނެތި ވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫޓުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މުމްތާޒު ވިދާޅުވީ އެފަދަ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ލޯނުތައް ދެއްކުމުގައި ލުއިދިނުމަށް މޮނިޓޯރިއަމް ހަމަޖަސައްސައިދިނުމަށް ސަރުކާރަށާއި މަރުކަޒީ ބޭންކު، އެމްއެމްއޭ އަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.

މި ގަރާރުގައި ހިމަނާފައިވާ ޝަރުތުތައް:

  1.  އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކާއި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތަކަށް މޮނިޓޯރިއަމް ހަމަޖައްސައިދިނުން
  2. މޮނިޓޯރިއަމް ދިނުމުގައި ލޯނު ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވުމަކީ ޝަރުތެއް ކަމުގައި ކަނޑަނޭޅުން
  3. މޮނިޓޯރިއަމްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް އިންޓްރަސްޓެއް ލޯނަށް އަދި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަށް އިތުރު ނުވެ އެއްކޮށް މާފުވާގޮތުން ހަމަޖައްސައިދިނުން 
  4. ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެއްކޮށް އުވާލާ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 މަސްދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ބޭންކުތަކާއި ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރިން ދެންނެވުނު އުސޫލުން މޮނިޓޯރިއަމް ލިބޭގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުން
0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް