ރައީސް ސޯލިހް
ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނު ސްކީމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު ބޮޑުކުރަން ވިސްނަން: ރައީސް
Share
ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނު ސްކީމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު ބޮޑުކުރަން ވިސްނަމުންދާކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ރައީސް ސޯލިހް މިހެން ވިދާޅުވީ އަލަށް އިންތިހާބުކުރި ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު މުހައްމަދު އާތިފް ވަނީ މިހާރުވެސް އެސިޓީގައި ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެ 1200 އެއްހާ މީހުން ބޯހިޔާވަހަކަމަށް ބޭނުންވެފައި ތިބިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެކަމަށް ހައްލުތަކެއް ހޯއްދަވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ހިންގަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ 1.5 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ހައުސިން މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ވެސް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީފަދަ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޮޑަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ރަށްތަކަށް އިސްކަން ދެއްވާނެކަމަށެެވެ. 

އަދި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނު ސްކީމަށް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު އިތުރުކުރުމާއި މިހާރު އެންމެ ބޮޑުކޮށް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކުރާ އަދަދު 700,000 އަށްވުރެ އިތުރު ކުރެއްވުމަށް ވިސްނަވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނު ސްކީމް" ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ، މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 14 ވީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެެ. އެ ސްކީމަކީ ކުޑަ އިންސްޓްރެސްޓެއްގައި، ދިގު މުއްދަތުން ދައްކާ ހަލާސްކުރާ ގޮތަށް، ތައާރުފުކުރި ސްކީމެކެވެ. އެ ލޯނު ސްކީމުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި މޯގޭޖުގެ ގޮތުގައި، ނުވަތަ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހެނީ އެމީހާއަށް ލިބިފައި އޮތް ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އެމީހާއަށް ލިބިފައިވާ ގޯތީގައި ހަދަން ފަށާފައިވާ އިމާރާތެވެ. 

ގިނަވެގެން މަހެއްގެ މައްޗަށް 5000 ރުފިޔާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭގޮތަށް ތައާރަފްކުރި އެ ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އަދި ދޫކުރަނީ 700,000 (ހަތް ލައްކަ) ރުފިޔާ އެވެ.

އެ ލޯނު ސްކީމު ތައާރަފް ކޮސްދެއްވަމުން ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެ ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިގޮތެއްގައި އެކަން ކޮށް ނިންމާލުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއަކީ މުޅިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ މަޝްރޫއެއް. އެގޮތުން ހާއްސަކޮށް، މާލޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ގެދޮރުވެރިކުރުމަށްޓައި ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ކުރިއަށް އެބަދޭ. މިހާރު ސޮއިކުރެވި، މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި 7000 ފްލެޓްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި. އޭގެ އިތުރުން 4000 ޔުނިޓެއް އެޅުމުގައި ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެހި، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް އެބަދޭ"

ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ވައުދާއި އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ދައުރު ނިމޭއިރު، ރާއްޖޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވެފައިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް އެކަން ހާސިލުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް