ދަތްފަނި ކެއުން މިއީ ގިން ދިވެހިން ވެސް ތަޖުރިބާ ކުރާ ކަމެއް…
ތިއުޅެނީ ދަތް ފަނިކާތީ ނޫޅެވިގެންތަ؟ މިކަން ކަން ކޮށްލަބަލަ!
Share
ދަތްފަނި ކެއުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކި ތަހައްމަލު ކުރާ ހިތްދަތި ތަޖުރިބާއެކެވެ. ދަތްފަނި ކެއުމުން އެ އަޅާ ވޭން ބުނެދެން ނޭންގޭ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެއެވެ. ދަތްފަނި ކައިގެން ދަތަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން މި ރާއްޖޭގައި ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.
Advertisement

ދަތްފަނި ކައިގެން ވާ ތަދާއި އަޅާ ވޭނަށް ކެތް ނުވެގެން އުޅޭ ނަމަ އެކަމަށް ލުޔެއް ހޯދަން ޑެންސިސްޓެއް ގާތަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ގޭގައި މިކަން ކަން ކޮށްލަބަލާށެވެ. 

ކަރަންފޫ ތެޔޮ

your imageކަރަންފޫ…

ކަރަންފޫ ތެލަކީ ދަތްތަކުގައި ރިހުމާއި ހިރުގަނޑަށް ތަދުވާ ތަދުވުން ކުޑަކޮށްދޭ ގުދުރަތީ ބޭހެކެވެ. ކަރަންފޫ ތެޔޮ ފޮދެއް ކަފަ ކޮޅަކަށް އެޅުމަށް ފަހު ތަދުވާ ތަނުގައި ހާކައިލާށެވެ. 

ލޮނުމެދު

your imageލޮނުމެދު…

ލޮނުމެދަކީ ދަތްފަނި ކެއުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ބެކްޓީރިއާތައް ނައްތާލަދޭ އެއްޗެކެވެ. އެންޓި ބެކްޓީރިއަލް އަދި އެންޓި މައިކްރޯބިއަލް މާއްދާތައް ލޮނުމެދުގައި ގިނަ އިރު ދަތްތަކަށް ތަދުވާ ނަމަ ލޮނުމެދު ހަފާލާށެވެ. ނުވަތަ އެ ތަދުވާ ދަތަކާއި ދިމާލުގައި ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކު ބާއްވާލާށެވެ.

ރީންދޫ

your imageރީންދޫ…

ބަދިގެ ތެރޭގައި ކައްކަން ގެންގުޅޭ ރީންދުލަކީ ދުޅަވެފައިވް ހިރުގަނޑަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ލިއްބައިދޭ، އެންޓި ބެކްޓީރިއަލް މާއްދާތައް ގިނަ އެއްޗެކެވެ. ދަތެއް ފަނި ކައިގެން ތަދުވާ ނަމަ ނިދުމުގެ ކުރިން މަސްޓާޑް ތެޔޮ ފޮދެއްގެ ތެރެއަށް ރީންދޫ ކޮޅެއް އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު ރިހޭ ދަތްތަކުގައި އުނގުޅާލާށެވެ.

ދަތްފަނި ކައިގެން ރިއްސާ ވަރުން ކެތް ނުވެގެން އުޅޭ ނަމަ މި ތިން ކަންތައް ގޭގައި ހުރެ ކޮށްލަ ބަލާށެވެ. މިއީ ގިނަ ބަޔަކު ދިރާސާ ކޮށްފައިވާ ދެތިން ފަރުވާ އެކެވެ. އެންމެ މުހިއްމީ އަބަދުވެސް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމެވެ.  

73%
ކަމުގޮސްފި
12%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
7%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
7%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް