ads
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް- ފޮޓޯ: ޖޭޕީ މީޑިއާ
ޑިމޮކްރަސީއަށް އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރީ އަޅުގަނޑު: ގާސިމް
ރާއްޖޭއަށް ޑިމޮކްރަސީއެއް ގެންނަން އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވުރެ ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް އަލަށް ސޮއި ކުރި 1،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފޯމްތައް ބަލައިގަތުމަށް އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނަކީ އަބަދުވެސް ހައްގުބަސް ވިދާޅުވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން 2013 ވަނަ އަހަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރުވެސް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތައް އަނބުރާ ގެނެސް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކުރުމުން ވެސް އެކަން އެހެން ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާނެ ކަމަށެވެ. 

"އަޅުގަނޑު ބުނިން ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް މިދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެއޭ. ނިއުސް ކޮންފަރެންސްއެއްގައި އަޅުގަނޑު ބުނިން އެކަން ނުކުރެވޭނެ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތް ހަމަނުޖެހިފައި ހުރީ އެކަމަކު ދައުވާ ކުރީ." ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމަށެވެ.  އެކުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. 

"މި ޑިމޮކްރަސީ ރާއްޖެއަށް ގެނައުމައްޓަކާ އެންމެ ބޮޑު ބުރަ އުފުއްލެވި ބޭފުޅަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑޭ. އަޅުގަނޑު. އެއީ އަޅުގަނޑު ޖާނާ މާލުން އަޅުގަނޑު މި ބިމުގައި ހުރެގެން މަސައްކަތް ކުރީ. ރައީސް ނަޝީދު އޭރު އެއީ އަންނި." ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް ފުރަތަމަ 40 މީހުން ސޮއި ކުރި އިރު އެންމެ ފުރަތަމަ އަސާސީ ގަވައިދާއި ހިންގާ ގަވައިދު އެކުލެވީ އަމިއްލަފުޅަށް ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ. ގާސިމް ވިދާޅުވީ އޭރު ރައީސް ނަޝީދު ހުންނެވީ ލަންކާގައި ކަމަށެވެ. އަދި ގާސިމް އެންމެ ފުރަތަމަ ސޮއި ކުރި ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީ ކަން ފާހަގަކޮށް ގާސިމް ވިދާޅުވީ އެ ޕާޓީ އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ އެކަމަކު ލަންކާގައި ކަމަށެވެ. އެކަން ދަންނަ މީހުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެކަންތަކުގެ ހަގީގަތް އިނގޭނެ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް